Användningen av e-handel fortsätter att öka

Digg följer återkommande upp införandet och utvecklingen av e-handel inom statliga myndigheter. Årets uppföljning visar att användningen av e-handel fortsätter att öka.

Nyckeltal som följs upp är andel e-fakturor, matchade fakturor och antal elektroniska order per 100 årsarbetskrafter.

Stor ökning av e-faktura

Diggs undersökning visar en stor ökning av andelen e-faktura som nu ligger på i genomsnitt 92 %. En stor del av ökningen kan kopplas till e-fakturalagen som gör det obligatoriskt för leverantörer till offentliga aktörer att skicka elektroniska fakturor.

144 av 156 myndigheter har mer än 75 % e-faktura och 32 myndigheter har över 95 % e-faktura.

Andelen matchade fakturor ökar men i en långsammare takt än tidigare

En faktura som matchas genomgår automatiska kontroller där eventuella avvikelser sedan manuellt kan hanteras. Under 2022 fortsatte andelen matchade fakturor att öka men i en långsammare takt än tidigare. För 2022 ligger andelen matchade fakturor på 43%.

Sedan föregående mätning är det 9 myndigheter som börjat att matcha sina fakturor men det är fortfarande en stor andel myndigheter, 16 stycken, som anger att de inte har någon matchning alls.

E-order har ökat med 73 %

2022 lades omkring 1 337 000 e-order hos de 156 myndigheter som besvarat enkäten. Det är nästan 564 000 fler än 2020 och det motsvarar en ökning på hela 73 %.

Det finns dock fortfarande en del myndigheter som inte kommit i gång med att lägga e-order. I enkäten för 2022 svarade 18 myndigheter att de inte lagt någon e-order under året.

Om årets uppföljning

Uppföljningen genomförs genom en enkät som skickas till statliga myndigheter med fler än 50 årsarbetskrafter och som lyder under förordning 2003:770 om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte och tillhörande föreskrifter. Enkäten avseende helår 2022 sändes till 158 myndigheter varav 156 svarade, vilket ger en svarsfrekvens nära på 99 %.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: