Förbättrad uppföljning av svenska företags digitalisering

För att effektivt mäta och analysera svenska företags digitala utveckling krävs tydliga nationella mål och en förbättrad uppföljning. I en ny rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg, presenteras ett antal förslag på hur uppföljningen kan förbättras.

Digitalisering inom företag beskrivs ofta genom användning av digitala tekniker, men framgång handlar inte främst om tekniken i sig. Det är snarare hur verksamheten bedrivs, utvecklas och hur digital teknik och kompetens används som är avgörande. Hur företagen lyckas förändra sin organisation och sina arbetsprocesser är avgörande för hur man lyckas utnyttja digitaliseringens möjligheter. Svenska företag befinner sig i en fortlöpande process av digital transformation, men de befintliga mätområden bör ses över och kompletteras för att bättre beskriva utvecklingen.

- Sveriges övergripande digitaliseringspolitiska mål från 2017 att "vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter" ger tyvärr ingen konkret vägledning om hur man ska följa upp företagens digitalisering. I rapporten fördjupar vi oss därför i tidigare genomförda undersökningar och relevanta studier inom området och ger några förslag på hur uppföljningen kan förbättras, säger Christina Torell, analytiker på Digg och en av författarna till rapporten.

EU:s mål för digital omställning av företag är betydligt tydligare och kvantifierade, vilket ger en bättre grund för mätningar. Mest använt för återkommande mätningar är EU-kommissionens Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) som har ett tydligt teknikfokus. Förutom de återkommande undersökningarna nämner rapporten även ett antal engångsundersökningar.

Mätningar med tekniskt fokus ger en begränsad bild av hur framgångsrika företagen är med digitalisering

- Det är tydligt för oss att mätningar med tekniskt fokus bara ger en begränsad bild av hur framgångsrika företagen är med digitalisering av verksamheten. Därför föreslår vi att bland annat att företagens omställningsförmåga ska mätas. Vi ser också behovet av att bredda uppföljningen av digital kompetens med fler indikatorer för att ge en mer rättvisande bild, säger Sven Lindmark, även han på Digg och analytiker och medförfattare till rapporten.

De uppföljningar som gör i Sverige styrs i stor utsträckning av EU:s målsättningar, som inte är anpassade för svenska förhållanden. Desis indikatorer bör ses över och eventuellt kompletteras för att säkerställa att de mäter utvecklingen inom olika områden som är relevant för svenska förhållanden, digital transformation i små och medelstora respektive stora företag, samt inom olika branscher.

- Ett av de förslag vi lyfter i rapporten är att genomföra återkommande mätningar som kan användas för att öka kunskapen om de utmaningar och behov som finns. De insikter man får är viktiga för att utforma stödjande insatser som underlättar för näringslivets digitalisering, säger Christina Torell.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: