Ny rapport - Medskapande och medborgarservice nyckel till framgång i offentlig förvaltning

Samarbete, extern styrning och transparens krävs för att den offentliga förvaltningen ska fortsätta utvecklas digitalt, skapa samhällsnyttor och behålla medborgarnas tillit. Det framgår av Diggs nyligen publicerade rapport där man har undersökt hur medborgarna får delta i den offentliga förvaltningens arbete.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, skickar varje år ut en enkät till de statliga förvaltningsmyndigheter som har över tio årsarbetskrafter för att analysera hur digitaliseringen utvecklas inom den offentliga förvaltningen. Analysen tar bland annat upp hur digitalt mogna myndigheterna är, hur de samarbetar i digitala frågor och hur de använder digitala verktyg.

– Enkätsvaren bygger på myndigheternas egna uppskattningar av kompetens och interna förutsättningar. Målet är att förstå hur digitaliseringen och den digitala mognaden utvecklas hos statliga myndigheter, säger analytiker Karin García Ambrosiani på Digg.

Årets rapport – Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2022 – är den tredje i raden i detta format och har fokus på digital inkludering. Utifrån ett digitaliseringsperspektiv har Digg undersökt i vilken omfattning och på vilket sätt som medborgarna får vara med i den offentliga förvaltningens arbete.

Rapporten visar att myndigheterna, särskilt de som erbjuder service till privatpersoner och företag, presterar väl när det gäller medborgarnas digitala deltagande. Även myndigheter utan medborgarservice kan vara starka inom medskapande, särskilt om de har en bredare inkludering och påverkan i ett större samhällsperspektiv. Myndighetens storlek eller uppdragets komplexitet spelar däremot mindre roll.

Tydliga kopplingar mellan externa incitament och samhällsnytta

Det finns tydliga kopplingar mellan externa incitament – som regleringsbrev, förordningar och regeringsuppdrag – och samhällsnytta. Extern styrning och finansiering har också en positiv påverkan på myndigheternas digitala verksamhetsutveckling och därmed även det digitala deltagandet.

– Undersökningen visar att myndigheter med starka externa incitament presterar generellt bättre digitalt och samverkar mer. Externa incitament bidrar dessutom till att man fokuserar mer på samhällsnytta, och inte enbart på intern nytta för den egna organisationen. Detta bidrar till minskat stuprörstänk och att myndigheterna kan börja ta fasta på vad de har gemensamt istället, säger Karin García Ambrosiani.

Trots den tydliga kopplingen uppger drygt 60 procent av de svarande myndigheterna att de saknar starka externa incitament till digital verksamhetsutveckling.

Transparens ökar tillit och effektivitet

Rapporten konstaterar att medborgarnas förtroende för myndigheternas arbete generellt sett är positivt. Det krävs dock en ständig utveckling för att allmänheten ska behålla tilliten till den offentliga förvaltningen.

– En undersökning gjord av OECD visar att även om medborgarna får vara med och tycka, så har man låg tilltro till att myndigheterna verkligen agerar. Det finns skäl att titta mer på tilliten, menar Karin García Ambrosiani.

För att utveckla den offentliga förvaltningen och bibehålla tilliten bör transparens och insyn öka. Ett sätt att göra detta är att i högre grad involvera användarna i utvecklingen av digitala tjänster och erbjuda möjligheten att delta i remisser och verksamhetsutveckling. En ökad öppenhet skulle, enligt rapporten, främja det digitala deltagandet. Här behöver även marknaden vara delaktig och få stöd för att bättre kunna bidra till utveckling av digitala verktyg för deltagande.

Karin García Ambrosiani betonar vikten av att omvärdera mål och värden, särskilt med tanke på EU:s policyprogram för det digitala decenniet. Policyprogrammet innebär att den offentliga förvaltningen måste skifta fokus från intern effektivitet och verksamhetsspecifika digitala tjänster till det värdebaserade, till samhällsnytta, hållbarhet, medborgarvärde och demokratiska rättigheter.

– Det tvärgående perspektivet och medskapandeperspektivet har inte funnits med i diskussionen inom offentlig förvaltning tidigare. Det är en viktig demokratiaspekt, avslutar Karin García Ambrosiani.

Lär dig mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: