Digitaliseringen gör framsteg men möter också utmaningar

Digitaliseringen är ett kraftfullt verktyg för att offentlig förvaltning ska möta samhällsutmaningar, förenkla för användarna och effektivisera sin verksamhet. Potentialen är stor och nyttan mäts ofta i miljarder. Samtidigt har potentialen ofta visat sig svår att förverkliga. Det är några av slutsatserna i Diggs samlade analys som den 1 mars överlämnades till regeringen.

Diggs analys ger en lägesbild av digitaliseringen av offentlig förvaltning och beskriver vilka effekter och nyttor digitaliseringen av den offentliga förvaltningen leder till. Analysen ger även förslag på indikatorer för att följa digitaliseringens utveckling i samhället.

Analysen visar att digitaliseringen av den offentliga förvaltningen utvecklas ojämnt och att den i praktiken inte alltid leder till en enklare vardag för användarna eller till att verksamheten blir effektivare.

Förvaltningen gör visserligen framsteg inom viktiga områden så som interoperabilitet och datahantering, men utvecklingen sker fragmenterat och redan resursstarka aktörer har en tendens att dra ifrån ytterligare. Det innebär att de som i många fall skulle kunna dra störst nytta av digital samhällsservice, exempelvis äldre och de som bor på landsbygden, är de som i praktiken halkar efter.

Arbetet måste balanseras

De offentliga aktörerna är ofta duktiga på att arbeta utifrån sin egen verksamhetslogik och enskilda budget, men användarna som ska ta del av servicen befinner sig ofta i en livssituation där många händelser och kontakter vävs samman.

Då räcker det inte att varje enskild aktör förenklar sitt ärendeflöde. Det måste också hänga ihop över organisationsgränser och i samspel med människors behov av kontakt med den offentliga förvaltningen.

Offentlig förvaltning kan således bli bättre genom att hitta en balans mellan det interna arbetet och att fokusera på samhällsnytta och användarna.

Åtgärder för att minska den digitala klyftan och skapa samordning

I rapporten lyfter Digg avslutningsvis fram några områden från analysen som regeringen bör kraftsamla kring för att Sverige ska hänga med jämförbara länder i utvecklingen och i högre grad ta tillvara på digitaliserings möjligheter. Framför allt pekar analysen på att det behövs långsiktiga investeringar, ett tydligt politiskt ledarskap och ett samordnat ansvar på myndighetsnivå.

Lär dig mer

Digitala Sverige 2021

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: