Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters uppgifter inför och vid höjd beredskap

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg ser det som positivt att den styrning som föreskriftsförslaget innebär kommer till stånd. Digg tillstyrker därför förslaget, men har vissa synpunkter och förbättringsförslag som redovisas under rubriken Generella synpunkter nedan.

Generella synpunkter

I de allmänna råden på sid. 2 föreslår Digg att tredje styckets första mening kompletteras så att den i ny lydelse blir ”Myndigheternas planering enligt denna föreskrift inför och vid höjd beredskap bör ta sin utgångspunkt i vad som framgår i 7 § förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskapskap.”. Kompletteringen med ”enligt denna föreskrift” ökar förståelsen i det allmänna rådet.

I allmänna råden på sid 3 anges att myndigheter enligt 10 § förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap ska beakta totalförsvarets krav, samt att det exempelvis bör innebära att myndigheten beaktar vägledningar och ”andra ingångsvärden” från MSB. Det går att förstå andemeningen i ordvalet, men Digg förordar att det i det kommande arbetet konkretiseras och exemplifieras vad sådana ”andra ingångsvärden” kan vara.

Även om MSB i sitt PM ”Promemoria med bakgrund och motiv till MSB:s föreskrift och allmänna råd” (härefter benämnt PM) anger att man avser komma med vägledningar så kan en komplettering av de allmänna råden ge en ytterligare nödvändig vägledning i detta tidigare skede i följande fall:

  • I de allmänna råden på sid. 4 i föreskriften bör det framgå att det är det väpnade angreppet som ska vara dimensionerande i beredskapsmyndigheternas byggande av en handlingsberedskap för de riktigt allvarliga händelserna på samma sätt som anges under på sidan 9 i PM under rubriken ”Motiv och övervägande”
  • I de allmänna råden på sid 4 bör det framgå att 4 §:s reglering att ”Planerna ska hållas aktuella” har innebörden att planerna regelbundet ska uppdateras så att dessa är aktuella och eventuellt ett minimumintervall när uppdateringar ska ske.
  • Till 5 § i föreskriftsförlaget bör ett allmänt råd bör tillkomma, som pekar på det som framgår i PM på sidan 12, nämligen att dialogen med MSB inte innebär att MSB automatiskt ska få ta del av respektive myndighets planering eller planer, samt att om sådant behov uppstår som en följd av dialogen så ska myndigheter komma överens om vilka delar som kan delas för att stöd ska kunna lämnas.
  • I 5 § anges även att ”Beredskapsmyndigheter ska samverka med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap”. Här ser Digg en risk att MSB inte får de nödvändiga resurserna för detta och det därmed finns en risk att förmågehöjningen uteblir ifall resurserna saknas hos MSB.
  • I det allmänna rådet på sid. 6 i förslaget bör det kompletteras med råd rörande att eftersom verksamheten i krigsorganisationen endast finns under höjd beredskap så handlar verksamheten i fred om planering och att vidta olika typer av förberedelser, samt att planeringen behöver hållas aktuell dvs. arbetet behöver revideras när nya ingångsvärden finns eller nya behov uppstår. Digg undrar vidare om samma allmänna råd bör kompletteras med råd om fysisk hantering av plandokument samt om hur omställning till krigsorganisation kan gå till. Jämför med vad som skrivs i PM på sid. 13 under ”Motiv och övervägande”.

I PM på sidan 15, anger MSB att det finns skäl att inom vissa områden ställa krav på vad planeringen minst ska omfatta i föreskriftsform. Digg föreslår därför att meningen i 8 § i föreskriftsförslaget ”Därutöver ska följande delar ingå” kompletteras med ordet ”minst” eller orden ”i vart fall”, just för att uppnå en gemensam lägsta ambitionsnivå.

För tydlighetens skulle vore det bra om det allmänna rådet kopplat till 8 § behöver kompletteras med information om att vissa myndigheter kommer att behöva även andra typer av planer än de som beskrivs i 8 § för att kunna lösa sina uppgifter.

Digg förordar att MSB i det fortsatta arbetet överväger att göra lämpliga avsnitt av PM ”Motiv och övervägande” kopplade till 9-12 §§ i föreskriftsförslaget till allmänna råd för ökad tydlighet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, enhetschef Daniel Silvborn, jurist Lars Söderberg, beredskapssamordnare Niklas Johansson, rättschef Linn Kempe samt avdelningschef tillika ställföreträdande generaldirektör Chanett Edlund deltagit. Föredragande har varit titel Johan Lindberg.

Anna Eriksson
Generaldirektör

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: