Delbetänkande av Delegationen mot arbetslivskriminalitet (SOU 2024:14)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inga synpunkter på delegationens huvudsakliga förslag som gäller åtgärder mot arbetslivskriminalitet.

Digg anser dock att delegationens förslag kan kompletteras och förtydligas i de delar som avser formerna för förbättrad myndighetssamverkan genom digitalt informationsutbyte och en lösning för en tipsfunktion.

När det gäller formerna för förbättrat informationsutbyte och en gemensam plattform för att dela information digitalt ser Digg att den befintliga myndighetslösningen Säker digital kommunikation (SDK) sannolikt kan användas för de behov som beskrivs.

När det gäller inrättandet av en tipsfunktion som ska kunna användas av personer i utsatt ställning ser Digg att det är väsentligt att en sådan funktion utformas så att kraven på tillgänglighet säkerställs och att SDK skulle kunna användas även för detta informationsutbyte.

Diggs synpunkter på Delegationens förslag

3.17.1 Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet har stor potential men ett antal utmaningar

Delegationens sammanfattar att den enskilt största utmaningen när det gäller myndigheternas samlade förmåga att motverka arbetslivskriminalitet alltjämt är svårigheter för myndigheterna att utbyta information med varandra. Delegationens förslag omfattar förbättrat informationsutbyte och även lösningar som en gemensam plattform för digitalt informationsutbyte.

Digg anser att analysen och förslagen bör kompletteras med en redovisning av den befintliga myndighetsgemensamma digitala lösningen som finns tillgänglig för myndigheterna och vilken roll den kan spela för ett sådant behov av säkert digitalt informationsutbyte som beskrivs. Digg gör bedömningen SDK med dess funktionalitet väl svarar mot de behov som beskrivs.

Säker digital kommunikation (SDK)

Digg tillhandahåller SDK, en digital infrastruktur som är avsedd för att offentliga aktörer ska kunna utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, säkert och effektivt sätt. Även privata utförare med offentligt finansierade uppdrag kan ansluta till SDK. De meddelanden som skickas via SDK kan innehålla fritext och bilagor i olika format. Meddelandena adresseras till funktionsadresser hos anslutna deltagarorganisationer, exempelvis socialtjänsten inom en kommun, en avdelning på en myndighet eller vårdcentral inom en region. Mer information om hur SDK kan användas finns här: SDK för deltagarorganisationer

Ett stort antal myndigheter, regioner och kommuner har redan anslutit sin organisation till SDK. En uppdaterad förteckning finns här: Vilka är anslutna till SDK?

4.7.1 Tipsfunktionen bör vara tillgänglig för en bred krets

Delegationen föreslår att det ska inrättas en tipsfunktion i form av en webbaserad myndighetsgemensam tipsportal för tips om arbetslivskriminalitet. Tipsfunktionen ska vara tillgänglig för en bred krets av personer inom myndigheter, kommuner, regioner och även arbetstagare som kan vara i en utsatt position.

Digg anser att förslagen om utformning av en sådan webbaserad tipsfunktion ska kompletteras med information om tillgänglighet. Digg är tillsynsmyndighet för lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, (DOS-lagen), som innehåller bestämmelser om att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig.

4.8.12 Alternativa lösningar

Digg anser att förslagen om tipsfunktionen kan kompletteras med information om vilken roll befintliga lösningar som SDK kan spela för att snabbt och effektivt kunna möta de behov som Delegationen har identifierat. Det gäller särskilt myndigheternas utbyte av de tips som kommer in.

4.8.13 Tipsfunktionen bör utformas som en myndighetsgemensam tipsportal

Digg anser att förslaget om en gemensam tipsportal kan förtydligas genom att dela upp behoven; dels att kunna ha en kommunikativt enhetlig, webbaserad ingång för tipsfunktionen och dels att kunna kommunicera och fördela tips mellan myndigheterna. Digg ser att det finns förutsättningar för mer effektivt utformade förslag genom en sådan uppdelning. En befintlig tjänst som SDK skulle kunna fylla en funktion för den del som avser informationsutbytet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också enhetscheferna Kristin Aastrup och Helen Thorgren, rättschef Linn Kempe samt avdelningschef tillika ställföreträdande generaldirektör Chanett Edlund deltagit. Föredragande har varit jurist Jeanna Thorslund.

Anna Eriksson
Generaldirektör

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: