Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden (SOU 2023:100)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker utredningens förslag men lämnar vissa synpunkter.

Generella synpunkter

Digg välkomnar att utredningen föreslår breda ändamålsbestämmelser som hänvisar till de materiella bestämmelserna om syftena med de aktuella registren. Digg anser också att det är positivt att utredningen föreslår mer teknikneutral utlämnandereglering, utan särreglering för direktåtkomst.

Digg uppfattar utredningens förslag som en modernisering av registerförfattningarna, som kommer förbättra förutsättningarna för en säker och effektiv digital förvaltning.

8.4.5 Finalitetsprincipen

Digg anser att som huvudregel bör hänvisning till finalitetsprincipen enbart göras när finalitetsprincipen inte ska gälla.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också rättschef Linn Kempe och avdelningschef tillika ställföreträdande generaldirektör Chanett Edlund deltagit. Föredragande har varit jurist Jens Tiensuu.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: