Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2019:00)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg skulle kunna ta fram en vägledning för hur digitala samordningsmöten kan genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning förutsatt att behovet är förvaltningsgemensamt. Om behovet är sektorsspecifikt bör det hanteras inom den sektor där behovet finns.

För att kunna genomföra arbetet krävs ett finansierat uppdrag.

Generella synpunkter

Digg antar att det är Digg – Myndigheten för digital förvaltning som i utredningen refereras till som Digitaliseringsmyndigheten.

Digg skulle kunna ta fram en vägledning för hur digitala samordningsmöten kan genomföras på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning. En förutsättning för detta är att behovet är förvaltningsgemensamt. Om behovet är sektorsspecifikt bör det istället hanteras inom sektorn.

Digg har inga förutsättningar att hantera ett uppdrag kring digitala samordningsmöten inom befintliga ramar. För att kunna genomföra ett eventuellt arbete krävs ett finansierat uppdrag. Om uppdraget leder till utveckling av någon form av tjänst eller verksamhet som behöver förvaltas över tid krävs varaktig finansiering.

Eftersom Digg inte varit inblandade i utredningen och därför inte har en tydlig bild av de behov som ligger till grund för förslaget är det därför inte möjligt att göra någon fördjupad kostnadsuppskattning i detta läge.

Författningskommentarer

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Helene Thorgren, rättschef Linn Kempe och avdelningschef tillika ställföreträdande generaldirektör Chanett Edlund deltagit. Föredragande har varit enhetschef Joakim Nyström.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: