Bättre information om hyresbostäder

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker utredningens förslag men lämnar vissa synpunkter på regleringen av behandling av personuppgifter.

6.3.3 Tillåtna ändamål

Digg förordar att ändamål i registerförfattningar formuleras brett och hänvisar till den materiella regleringen om syftet med registret. De ändamål som regleras i 5 § bör därför framgå redan i 1 § om syftet med lägenhetsregistret. Ändamålsbestämmelsen bör istället formuleras på så sätt att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att uppnå syftet med lägenhetsregistret.

6.3.4 Finalitetsprincipen ska utgöra den yttersta ramen

Digg anser att som huvudregel bör hänvisning till finalitetsprincipen enbart göras när finalitetsprincipen inte ska gälla.

6.3.10 Elektroniskt utlämnande

Digg vill påtala att lämplighetsrekvisitet kan medföra tolkningssvårigheter och att det bör förtydligas, antingen i författning eller i den fortsatta beredningen, vilken hänsyn som ska tas när det gäller att bedöma lämplighet. Detta kan ske med förebild i 2 kap. 1 § lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Detta yttrande har beslutats av ställföreträdande generaldirektör Chanett Edlund. I den slutliga handläggningen har också jurist Erika Lidén, jurist Mathea Franzen och rättschef Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekt Mattias Ekhem.

Chanett Edlund

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: