Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden (SOU 2023:42)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg instämmer i utredningens bedömning att ett digitalt system för legaliseringar bedöms kunna leda till flera effektivitetsfördelar och att ett väl utvecklat digitalt system för elektroniska underskrifter är säkrare och mer pålitligt än hantering av dokument med fysiska underskrifter.

Såsom framgår av utredningen är möjligheten till validering av elektroniska underskrifter en viktig del i ett digitalt system för legalisering. Digg vill i sammanhanget framhålla att den ökade användningen av elektroniska underskrifter även medför ett ökat behov av gemensamma lösningar till nytta för hela den offentliga förvaltningen. Den programvara Digg har utvecklat för validering av underskrifter kan här anses utgöra en bra grund för en gemensam lösning som kan bidra till ökad effektivisering och minskade kostnader för den offentliga förvaltningen. Programvaran behöver dock fortsatt vidareutveckling till en tjänst som på lämpligaste sätt kan bidra till den digitala utvecklingen.

Digg anser även att utredningens förslag till digitalisering av legaliseringar belyser ett ökande behov av standardiserade och gemensamma sätt att hantera behörigheter i elektroniska förfaranden. Inom ramen för utredningens förslag framkommer ett behov av att den behörighet att utfärda legaliseringar som framgår av författningar även framgår av information som kan tolkas maskinellt så att mottagare av elektroniskt signerade dokument kan validera dokumenten elektroniskt. Motsvarande behov finns på många håll inom den offentliga förvaltningen varför Digg anser att det är viktigt att ta fram lösningar som är gemensamma för hela den offentliga förvaltningen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också strategen Roger Fagerud, avdelningschef/tillika ställföreträdande generaldirektör Chanett Edlund och rättschef Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Britt-Marie Jönson.

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: