Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg har i huvudsak inget att invända mot utredningens förslag och delar bedömningen att det behövs en effektiv, proportionerlig och ändamålsenlig helhetslösning för ett stärkt och samlat skydd av de gemensamma välfärdssystemen.

Generella synpunkter

Digg vill peka på Ena – Sveriges digitala infrastruktur som samlar lösningar för att information ska kunna utbytas – enkelt, säkert och effektivt, för att lösa gemensamma och gränsöverskridande behov. Ena stöttar Sveriges statliga myndigheter, kommuner och regioner till ökad digitalisering. Digitalisering bidrar till ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen, och det är viktigt att de är enhetliga och gemensamma och att man använder det som finns och utvecklas inom Ena.

10.4.9 Uppgiftsskyldighet för beslutade myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor

Digg håller med utredningen om att det är viktigt att de uppgifter som lämnas till sanktionsuppgiftsregistret i så stor utsträckning som möjligt följer samma tekniska format och standarder så att de på ett enkelt och automatiserat sätt kan läggas in i sanktionsavgiftsregistret.

Digg anser dock att ett sådant mandat att meddela föreskrifter inte bör begränsas till att gälla endast Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Om kommunerna lämnar uppgifter till sanktionsavgiftsregistret, så vore det mer ändamålsenligt om Utbetalningsmyndigheten ges rätt att föreskriva även hur kommunerna ska fullgöra sina underrättelseskyldigheter enligt lagen om skyldigheter att lämna uppgifter till sanktionsavgiftsregistret. Digg anser att det saknas motivering till varför det inte är lämpligt att låta Utbetalningsmyndigheten föreskriva på vilket sätt kommunerna ska inkomma med uppgifter till sanktionsavgiftsregistret.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson.

I den slutliga handläggningen har också, jurist Jens Tiensuu och rättschef Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekt Mattias Ekhem.

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: