En modell för svensk försörjnings-beredskap (SOU 2023:50)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg ställer sig positiv till förslagen i utredningen En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50) men har nedanstående kommentarer.

Konsekvenser av förslagen

I utredningen under 18.1.2 föreslås att försörjningsanalysmyndigheter (sex sektorsansvariga myndigheter) får ett tillskott på 3 årsarbetskrafter medan övriga beredskapsmyndigheter enligt 18.1.3 får prioritera inom ramen för beslutad budget. Med tanke på att uppgifterna som beskrivs i 9.5 ska falla på beredskapsmyndigheterna anser Digg att det finns ett behov av ökade långsiktiga ekonomiska förutsättningar, motsvarande minst 1 årsarbetskraft, om arbetet ska kunna bedrivas på ett sådant sätt att det ska ge önskat resultat.

Beroenden mellan sektorer, verksamheter och digitala tjänster blir alltmer komplexa. På sidan 258 skriver utredningen under ”Beredskapsmyndigheter som ingår i flera sektorer” att det behöver klargöras till vem beredskapsmyndigheter som ingår i två sektorer ska rapportera. Digg vill trycka på vikten att beredskapsmyndigheter som ingår, formellt eller informellt, i minst två sektorer, får ett så tidigt klargörande som möjligt för att undvika att det blir dubbelrapportering eller att analyserna får stora brister.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson.

I den slutliga handläggningen har också, säkerhetschef/säkerhetsskyddschef Johan Gellerstedt och rättschef Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetsskyddschef Johan Lindberg.

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: