Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker utredningens förslag men anser att formen för utlämnande inte bör regleras i registerförfattning.

Generella synpunkter

Digg anser att utredningens förslag bidrar till ökad tydlighet och rättssäkerhet när det gäller elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården. Digg vill dock betona vikten av nationell samordning på området genom exempelvis stödmaterial såsom vägledningar och allmänna råd.

11.1.2 Direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande

Digg anser att formen för utlämnande inte bör regleras i registerförfattning. En mer ändamålsenlig och teknikneutral utformning av bestämmelser om elektroniskt utlämnande är istället att endast använda begreppet ”elektroniskt utlämnande”, vilket då innefattar utlämnande genom direktåtkomst och elektroniskt utlämnande på annat sätt än direktåtkomst.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också rättschef Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit jurist Erika Lidén.

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: