En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Generella synpunkter

Digg har inga invändningar mot förslaget men vill påtala följande vad gäller användning av den samordnade registerkontroll för utbyte av bevis enligt SDG-förordningen.

Det råder i nuläget viss osäkerhet avseende vilka bevis som ska utbytas genom det tekniska systemet för bevisutbyte vid upphandlingsförfaranden som omfattas av SDG-förordningen. Inom EU pågår nu en beviskartläggning som syftar till att klarlägga vilka bevis som ska utbytas inom ramen för de olika förfarandena. Bevisen kopplade till upphandlingsförfarandena har ännu inte kartlagts. Det har funnits indikationer på att medlemsstaterna gör delvis olika bedömningar av vilka delar av upphandlingsförfarandena, och därmed även vilka bevis, som omfattas av kravet på bevisutbyte artikel 14 i SDG-förordningen. Diggs bedömning är dock att de uppgifter som den samordnade registerkontrollen som utredningen föreslår bör utgöra bevis som omfattas av kravet på bevisutbyte enligt artikel 14 i SDG-förordningen. Den föreslagna ordningen bedöms därför underlätta för svenska behöriga myndigheter att uppfylla skyldigheterna vad gäller att tillhandahålla bevis som ska utbytas inom ramen för direktivstyrda upphandlingar.

Kapitel 1 Författningsförslag

Digg ställer sig frågande till om de föreslagna sekretessbrytande bestämmelserna i 16 h § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 8 l § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet är tillräckliga i de fall Bolagsverket begär uppgifter för att utföra en kontroll av en leverantör efter begäran från en utländsk behörig myndighet. Detta då det framstår som att kontrollen i dessa fall inte sker med anledning av upphandling enligt de svenska upphandlingslagarna eller någon av de övriga situationerna som anges i de föreslagna bestämmelserna.

Av samma skäl ställer sig Digg frågande till om den föreslagna sekretessbestämmelsen 35 kap. 1 p. 10 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) omfattar situationen där Bolagsverket behandlar uppgifter ur belastningsregistret för att utföra kontroll av en leverantör efter begäran från utländsk behörig myndighet. Inte heller i detta fall bör kontrollen anses ske med anledning av upphandling enligt de svenska upphandlingslagarna eller någon av de övriga situationer som anges i bestämmelsen.

Om de ovannämnda bestämmelserna inte är tillämpliga på situationen då kontroll sker efter begäran från en behörig myndighet, får det till följd att de aktuella uppgifterna från belastningsregistret och beskattningsdatabasen inte kan lämnas ut till Bolagsverket. Uppgifterna från belastningsregistret skulle då inte heller omfattas av sekretess hos Bolagsverket.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson.

I den slutliga handläggningen har också rättschef Linn Kempe och jurist Tove Åkerman deltagit. Föredragande har varit Enhetschef Monica Grahn.

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: