Vägval för en nationell digital infrastruktur baserad på standarder

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Generella synpunkter

Digg instämmer i att det är rimligt att styra på informationsutbytet och inte på lagring av information.

Digg har inga synpunkter på de specifika standarderna som föreslås, men instämmer med utredningen att standarder bör vara öppna, internationella och implementationsnära.

Digg rekommenderar att man i de fall FHIR inte är nödvändigt och tillämpligt utgår från REST-API-profilen som Digg tagit fram inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, jurist Mathea Franzén, enterprisearkitekt Fredrik Nordlander och rättschef Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekt Mattias Ekhem.


Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: