Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning,
dnr MSB 2023–13986

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inget att invända mot innehållet i förslaget i remissen gällande Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskilda beredskapshöjande åtgärder.

Särskilda reflektioner

Digg har i arbetet med remissen ombetts att ge våra reflektioner på tre särskilda frågeställningar.

  • Utgör vägledningen ett stöd för beredskapsmyndigheternas arbete med civilt försvar?
    Ja, vägledningen ger ett bra första stöd för beredskapsmyndigheter arbete med att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskilda beredskapshöjande åtgärder, vilket sedan det fortsatta arbetet för att stärka det civila försvaret kan grunda sig på.
  • Är villkoren relevanta och tillräckliga?
    Ja, villkoren är relevanta och, så långt som det i nuläget är möjligt att bedöma, tillräckliga.
  • Finns det något vi redan nu behöver ta hänsyn till när vi kommunicerar den slutliga produkten till systemet? Till exempel, utmaningar, befintliga eller pågående arbeten och processer etc.
    Det kan, ur ett pedagogiskt perspektiv, vara extra viktigt att peka det som beskrivs under rubriken Avgränsning gällande varför begreppet totalförsvarsviktig har undvikits och att det finns ett behov av fortsatt utredning om vad begreppet totalförsvarsviktig betyder och hur det ska användas.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också beredskapssamordnare Jenny Persson och säkerhetschef/säkerhetsskyddschef Johan Gellerstedt deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetshetschef/säkerhetsskyddschef Johan Lindberg.

 

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: