Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd (Ds 2023:23) dnr S2023/02208

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg har inget att invända mot promemorians förslag men lämnar vissa synpunkter.

Generella synpunkter

Digitaliseringens möjligheter för att få jämlik tillgång till en god och nära hälso- och sjukvård, kan hjälpa till att vara hävstång. Då behövs en välfungerande digital infrastruktur och en digital sammankoppling och vi vill här peka på Ena – Sveriges digitala infrastruktur som samlar lösningar för att information ska kunna utbytas – enkelt, säkert och effektivt, för att lösa gemensamma och gränsöverskridande behov. Ena stöttar Sveriges statliga myndigheter, kommuner och regioner till ökad digitalisering. Digitalisering kan bidra till en mer tillgänglig och bättre hälso- och sjukvård, och det är viktigt att den är enhetlig och gemensam och att man använder det som finns och utvecklas inom Ena.

Digital inkludering och tillgänglighet är nödvändigt för att erbjuda vård på lika villkor. Den enskilda människan måste kunna vara med.

Digitalisering och ökat utbyte av information är en viktig förutsättning för att öka tillgänglighet och det man vill åstadkomma. Digitalisering behöver fortsätta utvecklas i nära samspel mellan aktörer för att möta behov som finns hos medborgare och samhälle - i relation till de man finns till för.

5.3 Det behövs fler åtgärder för att säkerställa tillgång till jämlik vård i hela landet, i synnerhet i glest befolkade områden

Digg noterar att man i kapitlets förslag och skäl inte behandlar digital kompetens. För att kunna ta tillvara möjligheter och hantera utmaningar vill Digg påpeka vikten av att omsätta kompetens och ta till sig nya arbetssätt med stöd av digital teknik. Med tekniken kommer vi se förändrade roller och behov av olika typer av digital kompetens, vilket också är relevant att beakta ur ett glesbygdsperspektiv. Digg redovisar i sin rapport Nationell färdplan för det digitala decenniet att Sverige ligger efter flera andra länder inom EU bland annat när det gäller tillgång till viktiga offentliga tjänster och möjlighet att interagera online med offentlig sektor samt tillgång till elektroniska patientjournaler. En delförklaring till detta kan vara bristen på digital kompetens.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, samordnare Monica Ljungmark Åfeldt och rättschef Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekt Mattias Ekhem.

 

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: