EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna, dnr Ju2023/01655

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Generella synpunkter

Digg har inget att invända mot förslaget och tycker det är bra att det framgår att medlemsländerna ska göra sina register interoperabla med det decentraliserade systemet för sammankoppling av register (Art 46 och Art 62). Digg vill också påpeka att Ställföreträdarutredningen i sitt betänkande SOU 2021:36 redovisade förslag till innehåll i ett ställföreträdarregister, vilket kan beaktas i det fortsatta arbetet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, jurist Jeanna Thorslund och rättschef Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit informationsarkitekt Mattias Ekhem.

 

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: