Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Synpunkter på förslaget till föreskrifter/allmänna råd

1 kap. 1 §

Stavfel som bör korrigeras, står samhällsvikitiga. Korrigera till samhällsviktiga.

1 kap. 2 §

Omformulering av hela paragrafen för att öka både precision och läsbarhet. ”I 2-16 kap. finns en förteckning över sådana samhällsviktiga verksamheter som avses i 5 § första punkten i lagen (2023:000) om granskning av utländska direktinvesteringar, vilka omfattas av anmälningsskyldighet enligt 7-10 §§ samt upplysningsskyldighet enligt 11§ samma lag.”

Synpunkter på konsekvensutredningen

Slut sidan 6 och början sidan 7

Bra motiverat och visar på varför nivån på 5 miljoner är rimlig initialt. För det framtida arbetet bör det däremot påpekas att även företag med färre än 5 anställda eller en omsättning på mindre än 5 miljoner inom exempelvis it kan inneha sådan spetskompetens eller produkter som är kritiska för att genomföra eller stötta samhällsviktig verksamhet och där även en mindre utländsk direktinvestering kan få stora konsekvenser.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson.

I den slutliga handläggningen har också jurist Lars Söderberg, samhällsekonom Ann Söderström Johansson och säkerhetschef Johan Gellerstedt deltagit.

Föredragande har varit biträdande säkerhets-/säkerhetsskyddschef Johan Lindberg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: