EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet (2012/29/EU)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

EU-kommissionen lade den 12 juli 2023 fram ett förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/29/EU om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF, COM(2023) 424 final.

Digg har inga synpunkter på förslaget.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Linn Kempe. Föredragande har varit jurist Jeanna Thorslund.

Linn Kempe

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: