Promemoria – Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

  • Digg bedömer att ett utpekande av behöriga myndigheter i nationell förordning skulle förbättra förutsättningarna för en enhetlig tillämpning av SDG-förordningen i Sverige. Givet de svårigheter som identifierats med att upprätthålla en aktuell och heltäckande förteckning över behöriga myndigheter delar Digg emellertid bedömningen att den nuvarande ordningen riskerar att bidra till otydlighet och osäkerhet kring vilka organ som omfattas av EU-förordningen och har därför inga invändningar mot förslaget.
  • Digg anser att om de aktuella bestämmelserna tas bort bör en skyldighet för behöriga myndigheter att informera Digg om sina ansvarsområden enligt bilaga I-III i SDG-förordningen införas. Om en sådan skyldighet inte införs anser Digg att myndighetens uppdrag att tillhandahålla information om behöriga myndigheters ansvarsområde ska tas bort.

3. De kompletterande bestämmelserna om vilka som är behöriga myndigheter bör tas bort

Riskerar att försämra förutsättningarna för ett enhetligt genomförande

Digg bedömer att ett utpekande av vilka organ som är behöriga myndigheter i nationell förordning förbättrar möjligheterna för en effektiv och enhetlig tillämpning av SDG-förordningen i Sverige. Alternativet, att varje organ på egen hand avgör huruvida de är behörig myndighet, riskerar att leda till att aktörer med samma uppdrag och ansvarsområde gör olika bedömning av om de omfattas av EU-förordningen eller inte. Den information som Digg hittills tagit del av i egenskap av nationell samordnare tyder på att så är fallet. Om regeringen i förordning tydliggör vilka organ som är behöriga myndigheter skulle det bidra till en mer enhetlig tillämpning.

Detta förutsätter dock att förteckningen i nationell förordning hålls uppdaterad och är heltäckande. Om inte riskerar förteckningen istället att bidra till otydlighet och osäkerhet kring vilka organ som är behöriga myndigheter enligt EU-förordningen. I det arbetet som hittills har bedrivits har Digg identifierat ett antal svårigheter med att upprätthålla en aktuell och fullständig förteckning över behöriga myndigheter. I ljuset av vad som framkommit delar Digg därför bedömningen att den nuvarande ordningen riskerar att skapa oklarhet kring vilka som är behöriga myndigheter enligt EU-förordningen. Digg har därför inga invändningar mot att de aktuella bestämmelserna tas bort.

Digg vill i detta sammanhang framhålla att det inte ingår i myndighetens uppdrag, som nationell samordnare eller i övrigt, att ta ställning till vilka organ som är behöriga myndigheter eller samordna bedömningen av olika organs status. Om de föreslagna ändringarna genomförs kommer Digg istället att utgå ifrån respektive organs bedömning.

Behov av utökad uppgiftsskyldighet

Digg har, bl.a. i rollen som nationell samordnare, ett antal uppgifter som kräver att myndigheten förhåller sig till vilka organ som är behöriga myndigheter. Myndigheten ska till exempel samordna behöriga myndigheter när de utför sina uppgifter enligt EU-förordningen samt tillhandahålla allmänt åtkomlig information om behörig myndigheters ansvarsområden enligt bilaga I-III i EU-förordningen (2 § st. 2 p. 1 och 3 § st. 2 i förordningen [2022:127] med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång).

Om det inte längre framgår av den nationella förordningen vilka som är behöriga myndigheter anser Digg att det bör införas en skyldighet för behöriga myndigheter att anmäla sina ansvarsområden enligt bilaga I-III i SDG-förordningen till Digg.

Den nuvarande uppgiftsskyldigheten som följer av 5 § lag (2022:126) med kompletterande bestämmelser till SDG-förordningen och tillhörande föreskriftsrätt bedöms inte vara tillräcklig, då den är begränsad till uppgifter som den nationella samordnaren behöver för att fullgöra uppgifter enligt EU-förordningen. Eftersom exempelvis uppgiften att tillhandahålla information om behöriga myndigheters ansvarsområden enbart följer av nationell rätt bedöms den nuvarande uppgiftsskyldigheten och föreskriftsrätten inte tillräcklig.

Om en sådan uppgiftsskyldighet inte införs anser Digg att myndighetens uppdrag att tillhandahålla information om behöriga myndigheters ansvarsområde ska tas bort.

Författningsförslag

Utifrån ovan anförda lämnar Digg följande förslag på ändring i 3 § förordning (2022:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång.

Föreslagen lydelse

Myndigheten för digital förvaltning ska tillhandahålla allmänt åtkomlig information om de behöriga myndigheternas ansvarsområden enligt bilagorna I-III till EU-förordningen.

Diggs förslag på lydelse

Myndigheten för digital förvaltning ska tillhandahålla allmänt åtkomlig information om de behöriga myndigheternas ansvarsområden enligt bilagorna I-III till EU-förordningen.

En behörig myndighet ska lämna den information till Myndigheten för digital förvaltning som behövs för att myndigheten ska kunna tillhandahålla den information som avses i första stycket.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Viktoria Hagelstedt och enhetschef Anna Nilsson och rättschef Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit jurist Tove Åkerman Rosa.

Anna Eriksson

Informationsruta

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: