Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker förslagen i den föreslagna föreskriften Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar. Digg tycker att förslagen har en rimlig omfattning och är väl avvägda i sin nuvarande utformning.

Digg vill dock påpeka inför framtida revisioner av denna föreskrift att kravet på en e-legitimationsutfärdare som har tre eller fler utpekade kunder ska omfattas av föreskriften och de allmänna råden kan ge en tröskeleffekt där e-legitimationsutfärdare kan komma att inte vilja ge sig in på denna marknad på grund av ökade kostnader som uppstår med anledning av föreskriftens krav, vilket kan minska den totala förmågan i Sverige. Därför ser gärna Digg att denna föreskrift i framtiden ensas med föreskrifter inom andra beredskapssektorer.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, säkerhetssamordnare Jenny Persson och säkerhetsskyddschef Johan Gellerstedt deltagit.

Föredragande har varit biträdande säkerhetsskyddschef Johan Lindberg.

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: