Remiss Informationshantering – Information om utbildningar – Datautbytesformat, utg. 3

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker SIS förslag med kommentarer nedan och välkomnar arbetet med standarder.

Digg anser att det är av största vikt att förslaget hänger ihop med Ena – Sveriges digitala infrastruktur och möjliggör den datadelning till och inom Europa som beskrivs i den nationella datastrategin , både operativt och semantiskt.

Detta innebär bland annat att Digg anser att det inte räcker med mappning mot enbart Europastandarden SS-EN 15982 (Metadata for Learning Opportunities (MLO) — Advertising) utan att det behövs mappning även mot European Learning Model (ELM) .

Generella synpunkter

0.1 Syfte och bakgrund

Digg uppfattar att dokumentet är riktat till de som vill sprida information om sitt utbildningsutbud och till tjänsteleverantörer som vill hämta information för att bygga en tjänst. Då bör det framgå hur dokumentet förhåller sig till nationella initiativ som till exempel Sveriges dataportal och Ena- Sveriges digitala infrastruktur. För att underlätta för utvecklare/tjänsteleverantörer att hitta informationen bör informationsmodellen publiceras bland Sveriges dataportals specifikationer.

0.2 Dokumentets koppling till CEN och ISO

I avsnittet och i bilaga C redovisas kopplingen till/mappning mot Europastandarden SS-EN 15982 (Metadata for Learning Opportunities (MLO) — Advertising). Digg ser att det även behövs mappning mot European Learning Model (ELM) som används av Europass och som har tagits fram av EU.

0.3 Dokumentets koppling till relevant lagstiftning

Digg ser även ett behov av att standarden förhålls till den pågående implementeringen av SDG-förordningen .

4 Krav vid datautbyte

Digg vill uppmärksamma SIS på att krav vid datautbyte med fördel kan harmoniseras med arbete inom Ena-Sveriges digitala infrastruktur som t.ex. ramverk för nationella grunddata och pågående arbete med beständiga identifierare.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också jurist Mathea Franzen deltagit. Föredragande har varit Ulrika Domellöf Mattsson.

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: