Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg välkomnar Boverkets förslag som kommer innebära goda möjligheter till fortsatt digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och tillstyrker förslaget.

Digg anser dock att det är av största vikt att förslaget hänger ihop med den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen hos Digg både operativt och semantiskt.

Detta innebär bland annat att Digg anser att det behövs förtydliganden i föreskriften och konsekvensutredningen kring vad som avses och om det är begreppsstrukturer, datamodeller, informationsmodeller etc.

Generella synpunkter

1 Författningsförslag

1 kap. Innehåll och definitioner

1 § Författningen innehåller föreskrifter om digital identifikation av översiktsplanens information.

Begreppet ”digital identifikation” är inte definierat och Digg anser att det bör ersättas med ”nationell specifikation” som är ett begrepp som definieras i Kapitel 2.10. Om ”digital identifikation” istället avser fastställande av att vissa begrepp, eller att vissa attribut måste finnas i en framtida nationell specifikation bör detta tydliggöras.

2 kap. Övergripande bestämmelser

3 § Följande information ska kopplas till en översiktsplan 1. kommunens namn

Digg anser att kommunkod med angiven källa eller beständig identifierare bör användas för att generera kommunens namn. Se även pågående arbete med beständiga identifierare inom byggblock metadata hos Digg Länk till annan webbplats..

3 kap. Identifikation av översiktsplanens innehåll

Till följd av förslaget under 1 kap. ovan bör rubriken vara ”Nationell specifikation” alternativt ”Fastställda begrepp i en översiktsplan” eller ”Obligatoriska attribut i en digital översiktsplan”.

2 Inledning

2.2 På väg mot en enhetlig och digital samhällsbyggnadsprocess

(…) En av förutsättningarna för att nå en digital samhällsbyggnadsprocess är den nationella informationsspecifikation om översiktsplan som Lantmäteriet håller på att ta fram och där Boverket medverkar. Denna kommer att innehålla preciserade förutsättningar för överföring av informationen i översiktsplanen.

Digg menar att det behöver tydliggöras hur det som benämns ”enhetlig identifiering och beskrivning av översiktsplanens information” i t.ex. 2.4. förhåller sig till den nationella informationsspecifikationen som Lantmäteriet tar fram. Se även inledande kommentarer.

2.4 Vad som ska uppnås

(…) Författningen ger förutsättningar för nationellt enhetlig identifiering och beskrivning av översiktsplanens information.

Digg tillhandahåller förvaltningsgemensamma infrastruktur för begreppsstrukturer och specifikationer (informationsmodeller, datamodeller mm) via Sveriges dataportal som bör användas för att tillgängliggöra föreslagen specifikation/begreppsstruktur (det vill säga, vad som avses med identifiering, se tidigare resonemang).

2.10 Begrepp

Digg tillhandahåller nationell infrastruktur för informations- och datamodeller (specifikationer) och för beskrivningar av datatjänster via Sveriges dataportal som bör användas för att tillgängliggöra föreslagna beskrivningar.

5 Konsekvenser

5.1 Övergripande konsekvenser av författningsförslaget

Här nämns flera digitala lösningar kopplade till ÖP-modellen 3.0, Digg ser att det är viktigt att dessa är interoperabla med bland annat den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som Digg samordnar.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också jurist Jens Tiensuu, specialist data Ulrika Domellöf Mattsson och verksamhetsarkitekt Mattias Ekhem deltagit. Föredragande har varit Joakim Nyström.

Anna Eriksson

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: