Remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2)direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Förslaget om nytt körkortsdirektiv

Artikel 5

Det är de föreslagna bestämmelserna i artikel 5 som är relevanta utifrån Diggs uppdrag, varför myndighetens synpunkter begränsas till att avse denna artikel.

Digg vill inledningsvis framhålla vikten av att det säkerställs att den nu föreslagna regleringen fullt ut överensstämmer med regleringen av den europeiska identitetsplånboken.

Digg anser att det i grunden är positivt att körkort som utgångspunkt ska vara digitala. Digg ifrågasätter dock behovet av körkort – digitala såväl som fysiska – när möjlighet finns att köra en kontroll direkt mot ett digitalt körkortsregister. Det bör då räcka med att kunna visa upp en giltig identitetshandling. Ett sådant tillvägagångssätt tar bättre tillvara digitaliseringens möjligheter till effektivisering.

Det framgår av förslaget att den som är behörig förare ska kunna göra en elektronisk ansökan om digitalt körkort. Digg ställer sig frågan hur det är tänkt att fungera med foto för digitala körkort. Det är svårt att upprätthålla en tillräcklig säkerhetsnivå om den behöriga föraren själv ska ta en bild som ska bifogas en elektronisk ansökan. Eftersom digitala körkort bygger på att de presenteras genom den europeiska identitetsplånboken, som i sig själv är tänkt att vara en identitetshandling med foto, så behöver digitala körkort inte ha ett eget foto. Om det räcker med det foto som finns i identitetsplånboken så kan en eventuell problematik kring vilket foto som faktiskt ska gälla undvikas. En tänkbar lösning är att det i något skede (vid ansökan eller då ett elektroniskt körkort presenteras vid kontroll) går att hämta foto från den digitala plånbokens personidentifieringsuppgifter.

När det gäller tekniska specifikationer för digitala körkort så bör det säkerställas att dessa inte kommer i konflikt med de tekniska specifikationerna som ska gälla för de europeiska identitetsplånböckerna.

Avslutningsvis bör det övervägas om direktivets bestämmelser om digitala körkort ska vara föremål för översyn fem år efter att bestämmelserna ska börja tillämpas, när det finns en erfarenhet av digitala körkort.

Förslaget om nytt direktiv om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen

Digg konstaterar att de föreslagna bestämmelserna innebär behandling, inklusive utbyte mellan medlemsstaters behöriga myndigheter, av personuppgifter. Personuppgifterna som är tänkta att registreras och utbytas på elektronisk väg är dessutom till sin natur mycket integritetskänsliga. Digg vill mot denna bakgrund understryka vikten av att säkerställa att de föreslagna bestämmelserna överensstämmer med EU:s bestämmelser i stadgan och i sekundärlagstiftningen om skydd av personuppgifter samt den grundläggande rättigheten till skydd för privatlivet, och att de tekniska lösningar som är tänkta att användas för utbytet av personuppgifter håller en tillräckligt hög nivå av säkerhet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, strategen Roger Fagerud och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Eva Maria Broberg Lennartsson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: