Remiss avseende Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbete med civil beredskap

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker i huvudsak förslagen i remissen men har några kommentarer. Gällande svar på de fem frågorna som ställdes i remissen återfinns svaren nedan särskilt.

Viktiga samhällsfunktioner med huvudsaklig hemvist i en beredskapssektor – Elektroniska kommunikationer och post

I den viktiga samhällsfunktionen ”Digitala plattformar, informationssystem och tjänster” nämns elektroniska underskrifter som ett exempel på samhällsviktig verksamhet som upprätthåller denna samhällsfunktion. Här vill Digg påpeka att även säkerställandet och tillhandahållandet av elektronisk legitimering är viktig. Samhällsfunktionen är även utpekad under ”Viktiga samhällsfunktioner utan huvudsaklig hemvist i en beredskapssektor eller hos en beredskapsmyndighet” som övrig viktig samhällsfunktion ”Elektronisk legitimering och underskrift”, men utan utpekad huvudsaklig hemvist. Det bör utredas om elektronisk legitimering och underskrift är en egen samhällsviktig funktion, om den i så fall ska ingå i den sektor där elektroniska underskrifter finns och vilken beredskapsmyndighet som ska vara ansvarig beredskapsmyndighet för den.

Viktiga samhällsfunktioner utan huvudsaklig hemvist i en beredskapssektor eller hos en beredskapsmyndighet – Övriga viktiga samhällsfunktioner

Digg är enig om att ”Elektronisk legitimering och underskrift” är en viktig samhällsfunktion och bör ha en utpekad ansvarig beredskapsmyndighet eller sektor.

Svar på specifika frågor i remissen:

1. Ser helheten bra ut? Om inte vad ska justeras?

Svar: Helheten bedömer Digg ser bra ut.

2. Har vi fångat in namnet på respektive viktig samhällsfunktion rätt? Täcker begreppet in det som är viktigt utan att vara för detaljerat? Om inte, vilket begrepp är bättre?

Svar: Ja det har ni gjort.

3. Har vi fångat in en lämplig beskrivning av den viktiga samhällsfunktionen? Om inte, hur kan den beskrivas på ett bättre sätt?

Svar: Digg föreslår att den viktiga samhällsfunktionen Grunddata under Försörjning av grunddata ändras till att avse ”Funktionen avser förmågan att säkerställa tillgång till nationellt viktiga informationsmängder som person- och adressinformation, företags- och organisationsinformation samt geodata. Övriga nationella informationsmängder som skulle kunna omfattas av begreppet grunddata och som idag ingår i andra sektorer ska omhändertas inom respektive sektor. Informationen ska även bevaras över tid”.

4. Har vi fångat in lämpliga exempel på samhällsviktig verksamhet som upprätthåller eller säkerställer respektive funktion?

Svar: Ja det har ni gjort.

5. Har ni förslag på hantering av de som inte har en huvudsaklig hemvist hos en beredskapssektor eller beredskapsmyndighet?

Svar: Som beskrivet ovan noterar Digg att elektronisk legitimering och underskrift i delar återfinns både som en ”Viktig samhällsfunktion utan huvudsaklig hemvist i en beredskapssektor eller hos en beredskapsmyndighet”, men även som en samhällsviktig verksamhet under viktiga ”Samhällsfunktioner med huvudsaklig hemvist i en sektor i sektor elektroniska kommunikationer och post” i viktig samhällsfunktion digitala plattformar, informationssystem och tjänster (sid 3). Digg bedömer här att det är lämpligt att lyfta in hela den samhällsviktiga funktionen ”Elektronisk legitimering och underskrift” i denna sektor, alternativt att en beredskapsmyndighet pekas ut som huvudsaklig hemvist, det vill säga att denna lyfts till rubriken ”Viktiga samhällsfunktioner med huvudsaklig hemvist hos en beredskapsmyndighet”.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också säkerhetschef Chanett Edlund och tf. enhetschef Lotta Hämäläinen deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetschef Johan Lindberg

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: