Europaparlamentets och rådets förordning (KOM (2023) 98) om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller digital märkning av EU-gödselprodukter

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg avstår att yttra sig gällande aktuell förordning om ändring.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen och chefsjuristen Linn Kempe. Föredragande har varit enhetschef Monica Grahn.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: