Begäran om standard - artificiell intelligens (AI)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker att Sverige kan lämna stöd till förslaget om att standardiseringskommittén inom Europeiska kommissionen, etablerad genom art 22 i förordning (EU) 1025/2021, kan besluta om begäran att utarbeta en standard för artificiell intelligens. Begäran tas fram till stöd för kommande lagstiftning om artificiell intelligens (artificial intelligence act, COM (2021) 205 final of 21 April 2021). Begäran om att utarbeta en standard kommer att rikta sig till de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC.

Generella synpunkter

Digg vill dock framhålla att utvecklingen av AI sker mycket snabbt och på en global marknad. För att ett europeiskt standardiseringsinitiativ ska ha effekt krävs att akademi, offentlig och privat sektor samlas kring frågorna. Det bör också bedömas vad som kan standardiseras på EU-nivå jämfört med ISO/IEC då AI-frågorna är internationella och de bolag som leder utvecklingen i många fall finns utom Europa. Det är väsentligt att standardiseringsarbetet kan få en bred acceptans och förankring för att nå den effekt som önskas.

Standarder som inte är brett förankrade eller linjerade inom relevanta sektorer skapar även en risk för ökade kostnader för organisationer som påverkas av dem.

Digg noterar även att flera rättsakter som rör AI, data och cybersäkerhet är föremål för förhandling inom EU och bland annat förordningen om artificiell intelligens är inte beslutad. Standardiseringsarbetet bör inte föregå lagstiftningsarbetet.
Digg har inte lämnat synpunkter gällande förslag om standarder inom området tidigare.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit jurist Jeanna Thorslund.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: