Remiss av Lantmäteriets promemoria Utökad möjlighet till elektronisk ingivning i inskrivningsärenden

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg tillstyrker Lantmäteriet förslag om utökad möjlighet till elektronisk ingivning i inskrivningsärenden. Vidare delar Digg Lantmäteriets bedömning om att förslaget innebär enklare hantering för användare och kostnadsbesparing i myndighetens ärendehandläggning.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit tillförordnade avdelningschefen Viktoria Hagelstedt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: