Remiss avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inget att invända mot förslaget.

Myndigheten ser positivt på att bestämmelserna kopplat till tillgänglighet till digital service, DOS-lagen (2018:1937) och därtill kopplad förordning (2018:1938), lyfts upp som en grundförutsättning vid skapandet av den digitala tjänsten för vårdval.

Digg ser det som mycket viktigt att etableringen av listningstjänsten sker i nära samverkan med E-hälsomyndighetens utvecklingsarbete att samordna en grunddatadomän inom sektorn hälsa, vård och omsorg.

Digg vill även betona att det är av vikt att den digitala identifieringen vid användandet av vårdvalstjänsten på 1177.se även fortsättningsvis kan ske med de identifikationslösningar som är godkända för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation och e-legitimationer som följer EU-förordningen om e-legitimation, eIDAS.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, strategen Daniel Antonsson och chefsjuristen Linn Kempe deltagit.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: