Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern (COM (2022) 701, 703, 704 final)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg lämnar följande kommentarer och synpunkter på innehållet.

  • Det är positivt med ökade krav på elektroniska format, och att informationen kan utbytas i standardiserade format. Detta ökar interoperabiliteten mellan de olika system som ska användas för informationsutbyte.
  • Digg, i egenskap att vara Sveriges Peppolmyndighet, konstaterar att Peppolnätverket och dess fakturaformat Peppol BIS Billing 3 kan hantera alla de krav på e-faktura som föreslås i ändring av direktivet.
  • Digg anser att det är av yttersta vikt att den europeiska fakturastandarden (EN 16931) fortsatt är fri att använda för alla berörda intressenter utan att ersättning behöver erläggas till medlemsstatens standardiseringsorganisation.
  • Digg anser att de förändringar som föreslås som avser e-faktura är av stor vikt att de genomförs för att e-fakturering ska kunna få genomslag inom unionen.
  • Digg ser att VIES, det centrala systemet för hantering av information, kommer medföra omfattande behandling av personuppgifter. Det är av vikt att personuppgiftsansvarets fördelning tydligt framgår i den genomförandeakt som ska tas fram av kommissionen.
  • Digg anser att utvecklingen av VIES ska ske enligt programmet Digital Europe programstrategi avseende till exempel interoperabilitet, med nyttjande av Digital Europe:s byggstenar.

Generella synpunkter

Digg ser generellt positivt på krav på elektronisk hantering av information och standardisering av format, vilka präglar kommissionens förslag. Digg ser enhetlig hantering av elektronisk information mellan medlemsländerna som en förutsättning för interoperabilitet.

Digg, i egenskap av att vara Sveriges Peppolmyndighet, konstaterar att Peppolnätverket och dess fakturaformat Peppol BIS Billing 3 kan hantera alla de krav på e-faktura som direktivsändringsförslaget föreslår. Peppols infrastruktur, som baseras på internationell standard, skulle också kunna hantera en nationell lösning i respektive medlemsstat för DRR avseende såväl momsrapportering som utväxling av fakturor mellan utställare och mottagare. Inom medlemsorganisationen OpenPeppol finns en arbetsgrupp för att utforma en rapporteringslösning utifrån skilda scenarier, så kallad CTC-lösning (Continuous Transaction Controls). OpenPeppol har även publicerat ett Reference Document om CTC. Open Peppol är en öppen internationell medlemsorganisation utan vinstintresse med säte i Belgien.

Digg anser att det är av yttersta vikt att den europeiska fakturastandarden fortsatt är fri att använda för alla berörda intressenter utan att ersättning behöver erläggas till medlemsstatens standardiseringsorganisation. En avgiftsbelagd standard skulle riskera att motverka en generell övergång till e-faktura såväl i Sverige som i många andra medlemsstater.

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC as regards VAT rules for the digital age

Artikel 217 och 218

Digg är positiv till förslaget till ändrat innehåll av artikel 217 och artikel 218. Digg är positiv till att förslaget medför att fakturor inte ska behöva passera en viss myndighet innan de kan nå mottagaren. Detta är nödvändigt för att undvika både digitala köer för fakturautställarna och byråkratiska pålagor för företagen generellt som en sådan hantering skulle medföra.

Det är också bra att varje medlemsland kan tillämpa obligatorisk e-faktura i ökad omfattning och att den europeiska fakturastandarden framhålls. Digg anser att e-faktura, i och med direktivets ikraftträdande, generellt bör tillämpas inom både privat och offentlig sektor i Sverige såväl som mellan medlemsstaterna.

Digital by default bör ha företräde i samtliga medlemsstater särskilt som den gemensamma fakturastandarden EN16931 sedan ett antal år tillbaka finns på plats. Det kan också finnas anledning att ytterligare specificera i vilka explicita sammanhang en pappersfaktura får användas. Detta för att motverka en fortsatt, och många gånger ineffektiv, användning av pappersfaktura inom medlemsstaterna.

Artikel 223 och 232

Digg tycker det är bra att artikel 232 avskaffas för att underlätta för den skattskyldige att ställa ut en e-faktura till mottagaren. Digg instämmer även i förslaget att avskaffa artikel 223 för att hindra att samlingsfakturor ställs ut. Principen en order – en faktura är eftersträvansvärd. En sådan princip banar även väg för matchning av faktura till tidigare gjord order via till exempel ordernummer med en effektivare inköpsstyrning som positiv effekt.

Artikel 266

Digg tillstyrker att artikel 266 tas bort vilket också borgar för en enhetligare standardisering av e-fakturainnehållet inom unionen.

Artiklarna 369 xa-xk

Digg instämmer i förslaget att förenkla för varuförsäljning inom EU och import till EU genom att tillämpa en enda registreringspunkt för mervärdesskatt (artikel xd) vilket kan ha positiva effekter för fakturering inom unionen och blir enklare att hantera ur ett informationshanteringsperspektiv.

Council proposal- amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards the VAT administrative cooperation arrangements needed for the digital age

Grundläggande rättigheter

Omfattande behandling av personuppgifter kommer att förekomma i det centrala systemet (VIES). Det framgår inte hur personuppgiftsansvaret är fördelat i VIES, men det framgår att kommissionen ska anta genomförandeakter om behandling av personuppgifter. Digg vill påtala möjligheten att reglera biträdesförhållanden i en rättsakt, så som framgår av artikel 28.3 dataskyddsförordningen.

Digg vill också påtala att regleringen av skyldigheter för medlemsländerna respektive kommissionen har betydelse för fördelningen av personuppgiftsansvaret. Det är viktigt att utbytet av information tydligt regleras, så att det inte finns någon otydlighet i vad som utgör den lagliga grunden för att överföra och ge tillgång till information samt hur personuppgiftsansvaret är fördelat.

Artikel 24 g

Ett nationellt momsdatasystem som kan överföra data till VIES föreslås vara på plats till den 1 januari 2028. Det är viktigt att förankra tidshorisonten för uppbyggnaden av den tekniska infrastrukturen i Sverige med berörda myndigheter. Detta bör ske i mycket god tid för att strukturera hur det fortsatta förberedande arbetet utformas i Sverige givet tidshorisonten.

Digg rekommenderar att förutsättningar för utvecklingen av det centrala VIES-systemet specificeras. Vi föreslår att utvecklingen ska ske med nyttjande av Digital Europes byggstenar, som e-Delivery/e-invoice samt i enlighet med internationella och europeiska standarder.

Artikel 24 k

Det är viktigt att det regleras hur åtkomst till personuppgifter får ske från de olika länderna som har tillgång till VIES, och att åtkomst bara ska ges där det är nödvändigt. All annan åtkomst bör vara tydligt begränsad. Detta bör förtydligas. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också specialist Anderz Petersson och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Mathea Franzén.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: