Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transport-sektorns klimatomställning

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg instämmer i utredningens bedömning att forskning och innovation har en viktig roll att spela i klimatomställningen, att nya tekniker och sätt att se på samhällsbyggande kan resultera i lösningar som påverkar utsläppsnivåer samt att forskning och innovation behövs inom alla tre åtgärdsområden.

Digg instämmer vidare i vikten av uppföljning och analys (kapitel 12) och vill särskilt poängtera vikten av insamling och tillgängliggörande av data för transportsektorns klimatomställning.

2. 7 Avgränsningar

Digg vill betona vikten av tillgång till data och information inom prioriterade områden som en förutsättning för en datadriven forskning, datadriven innovation och även en datadriven offentlig sektor.

12 Vikten av uppföljning

Uppföljning sker på nationell nivå

Digg vill här poängtera att det även om det inte behövs fler uppföljningar kan vara av vikt att se över hur uppföljningar tillgängliggörs så att det finns möjlighet att använda och vidareutnyttja data och information för bättre analyser, beslut, visualiseringar, innovation etc.

Behov av uppföljning på lokal och regional nivå

Digg vill här uppmuntra samverkan kring datainsamling och även rekommendera användning av ordet data i sammanhanget (se Digg:s upphandlings-rekommendationer).

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit dataspecialist Ulrika Domellöf Mattsson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: