Näringslivets klimatomställning PM2022:10

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg ser att det i rapporten förs fram ett stort behov av data och instämmer i analysen att identifierade kunskapsbrister kan minskas med ökad tillgänglig information och datainsamling.

Digg vill även lyfta vikten av hur data tillgängliggörs och ser Boverkets öppna klimatdatabas (3.3.2) som ett gott exempel avseende öppenhet.

3.2.3.2 Hinder LULUCF-sektorn

Digg vill med anledning av att rapporten förutspår ökade krav på staten att tillhandahålla infrastruktur föreslå att se vad som kan uppnås i samverkan och med stöd av den nationella infrastrukturen hos Digg inom Ena och Sveriges dataportal.

3.5.3.1 Tekniska hinder

Digg ser att kostsamma livscykelanalyser och behov av data är samstämmigt med det behov som låg bakom framtagandet av Boverkets öppna klimatdatabas (3.3.2) vilket kan ge vid handen att det finns behov av samverkan för en gemensam infrastruktur för livscykelanalysdata.

4.1.1 EU-politikens roll för näringslivets klimatomställning

Digg ser även att förväntade EU-kraven visar på behov av en samverkan för en gemensam infrastruktur för livcykelsanalysdata.

4.2.3.2 Utmaningar i det tekniska systemet

Digg instämmer i att tillgång till data och standardiserade metoder är av största vikt för analys.

4.2.5 Förslag och rekommendationer

Nr 36. Utarbeta en nationell plattform för hållbar finansiering – en väg in

Digg ser att samverkan även kan ske genom befintliga plattformar som till exempel Miljöinformationsrådet och rekommenderar att använda befintlig infrastruktur som till exempel ramverk för grunddata som utgångspunkt för en analys.

4.5.4 Förslag och rekommendationer

Nr 44. Utveckla en stödjande infrastruktur för klimatåtgärder i skogen

Digg är positiva till standardiserade metoder, ser gärna att detta också omfattar hur data och information tillgängliggörs och har samma kommentar som under 3.2.3.2.

Nr 47. Utred möjligheten att justera tidsperioden för statistiksekretessen för miljö-, klimat-, och energirelaterad statistik

Digg förstår problematiken men vill som alternativ föreslå att följa Diggs upphandlingsrekommendation ”1 D Undvik att data begränsas av statistiksekretess i onödan”.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit dataspecialist Ulrika Domellöf Mattsson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: