Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker utredningens förslag och lämnar följande synpunkter.

  • Det är positivt att utredningens förslag om ny grund för utlämnande av uppgifter utgår från myndigheternas behov av uppgifter. Myndigheternas behov av uppgifter utgår i sin tur från myndigheternas författningsreglerade verksamhet.
  • Det bör övervägas om den nya grunden i OSL för utlämnande av uppgifter bör avse uppgifter som har betydelse för den mottagande myndighetens författningsreglerade
  • Begreppsapparaten för registerförfattningar bör moderniseras och begreppet utlämnande på medium för automatiserad behandling bör ersättas av annat elektroniskt utlämnande.
  • Digg vill påtala att statliga myndigheter inte allmänt kan söka medel för investeringar i IT-system från anslag 2:7 anslagspost 1, på det vis som beskrivs i utredningen.

Generella synpunkter

Digg ser med utredningens förslag en utveckling som går mot ett mer sammanhållet tänk kring myndigheters informationsutbyte som är positivt för den offentliga förvaltningen. Digg anser att det är myndigheternas behov av uppgifter som ska styra uppgiftsutbytet, och att det därför är positivt att en generellt tillämplig grund för uppgiftslämnande införs. Myndigheternas behov av uppgifter i sin tur ska utgå från myndigheternas författningsreglerade verksamhet.

Digg är positiv till att utredningen klargör att uppgiftsutbyten kan ske i enskilda fall och även rutinmässigt genom digitala tjänster, där behov av uppgifter och sekretessprövning kan ske på förhand. Detta menar Digg leder till ökade nyttor för digitalisering av den offentliga sektorn, där tjänster för utbyte av information kan skapa mer effektiva processer för myndigheterna.

1.3 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

6 kap. 5 a §

Digg vill påpeka att det bör övervägas om tillämpningsområdet för denna bestämmelse bör vara densamma som i den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen, och syfta till fullgörandet av en myndighets författningsreglerade verksamhet.

Eftersom det övergripande syftet med att införa bestämmelsen är att förtydliga förutsättningarna för att behandla personuppgifter så bör bestämmelsen också koppla till den mottagande myndighetens förutsättningar för att behandla personuppgifter, där ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i princip alltid utgår från den författningsreglerade verksamheten.

3 Utredningens utgångspunkter

Digg delar utredningens utgångspunkter och anser att förtydligade rättsliga förutsättningar för informationsutbyte är en förutsättning för säker och hållbar digitalisering. Digg vill även framhålla att tekniska och semantiska förutsättningar behövs för att digitalt informationsutbyte ska kunna ske i den offentliga förvaltningen.

7.3 Personuppgifter ska i större utsträckning kunna utbytas elektroniskt

Digg anser att det är bra att begreppet annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst införs och används i stället för medium för automatiserad behandling.

Utredningen väljer dock att använda begreppet medium för automatiserad behandling i två av författningsförslagen, eftersom begreppet redan används i dessa författningar. Digg anser att begreppen i författningarna bör bytas ut i sin helhet från medium för automatiserad behandling till annat elektroniskt utlämnande än direktåtkomst. Det är viktigt att begreppsapparaten i registerförfattningar moderniseras och att äldre begrepp byts ut.

10 Övriga konsekvenser av förslagen

Digg anser att förslagen möjliggör ett ökat informationsutbyte vilket i vissa fall kommer kunna realiseras digitalt med hjälp av den förvaltningsgemensamma infrastruktur som Digg arbetar med och samordnar etableringen av. Digg bedömer att vissa i utredningen nämnda informationsutbyten skulle kunna genomföras via tjänsten SDK (Säker digital kommunikation) som Digg kommer tillhandahålla från och med september 2023 enligt uppdrag (I2021/03317).

För bred användning av SDK vill Digg här lyfta fram tidigare lämnade synpunkter i delrapportering av uppdraget (I2021/03317) om behov av en sekretessbrytande bestämmelse i förbindelse med användningen av infrastrukturen, samt möjligheter för att författningsreglera anslutning till SDK vilket skulle förenkla anslutningen för kommuner, regioner och myndigheter.

10.5.1 Effekter för statliga myndigheter, kommuner och andra

Digg vill påtala att statliga myndigheter inte allmänt kan söka medel för investeringar i IT-system från anslag 2:7 anslagspost 1. Detta anslag fördelas uteslutande för finansiering av förvaltningsgemensamma infrastrukturkomponenter, såsom byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden, inom Ena - Sveriges digitala infrastruktur.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, juristen Mathea Franzén och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit uppdragsledare Elin Hultkvist.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: