Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker utredningens förslag att ett register för bostadsrätter införs och att Lantmäteriet ska ansvara för registret, men lämnar följande synpunkter på den rättsliga regleringen av registret.

  • Digg anser att en likartad reglering av registerförfattningar, som utgår från samma systematik kring innehåll och begrepp, utgör en förutsättning för enkelt och säkert informationsutbyte och informationsförsörjning.
  • Digg anser att bemyndigandet i lagen bör förtydligas för att avse föreskrifter om behandling av personuppgifter.
  • Digg anser att det bör övervägas om det är nödvändigt med en uttömmande reglering av för vilka ändamål som tillgång får ges till registret.
  • Digg anser att som huvudregel bör hänvisning till finalitetsprincipen enbart göras när finalitetsprincipen inte ska gälla.
  • Digg anser att lagen inte bör reglera hur åtkomst till uppgifter ska ges och att det finns starka skäl som talar för att modernisera begreppsapparaten i de författningsförslag som lämnas.

Generella synpunkter

Digg anser att en likartad reglering av registerförfattningar, som utgår från samma systematik kring innehåll och begrepp, utgör en förutsättning för enkelt och säkert informationsutbyte och informationsförsörjning. För att kunna tillgodose medborgarens behov och leva upp till förväntningarna på en ökad digitalisering och informationsförsörjning inom och från den offentliga förvaltningen är det nödvändigt att anpassa registerförfattningarna och inte bygga vidare på ett föråldrat regelverk.

Det pågår parallella utredningar som tittar på registerreglering och förutsättningar för digitalt utlämnande av information ur register. Digg vill uppmana regeringen att utforma lagförslag avseende registerförfattningar så att de är harmoniserade sett till reglering och begrepp.

9.3 Ett fristående register

Digg instämmer i förslaget och vill särskilt understryka vikten av engångsprincipen och att återanvända uppgifter från andra register.

11 Registrets rättsliga reglering

11.6.2 Lantmäteriet vara ensamt personuppgiftsansvarigt

Digg anser att bemyndigandet i lagen bör förtydligas för att avse föreskrifter om behandling av personuppgifter, det vill säga inte avse personuppgiftsbiträden.

11.8.2 Ändamålsbestämmelserna ska författningsregleras

Digg anser att det bör övervägas om det är nödvändigt med en uttömmande reglering av för vilka ändamål som tillgång får ges till registret. Detta mot bakgrund av att syftet med registret ska vara att ge tillgång till uppgifterna, och att behovet av tillgång till uppgifterna kan komma att förändras över tid.

En uttömmande ändamålsreglering på lagnivå riskerar blir allt för oflexibel för att möta framtida behov av tillgång, både utifrån samhällets behov och kommande EU-rättsakter som kan ställa krav på tillgång. Det är därför viktigt att ändamålsbegränsningar inte i onödan försvårar för tillgång som kan behöva ges till uppgifter i registret.

11.8.4 Finalitetsprincipen ska vara den yttersta ramen

Digg anser att som huvudregel bör hänvisning till finalitetsprincipen enbart göras när finalitetsprincipen inte ska gälla.

11.10 Hur uppgifter ska tillgängliggöras

11.10.1 Inledning

Digg anser att lagen inte bör reglera hur åtkomst till uppgifter ska ges. Bedömningen av hur åtkomst till uppgifter ska ges bör istället ske utifrån en bedömning av den utlämnande myndigheten utifrån beaktande av regelverk kring dataskydd, offentlighet och sekretess och informationssäkerhet i övrigt.

Digg delar inte utredningens uppfattning att begreppen direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling ska användas därför att de är inarbetade, utan Digg anser att det finns starka skäl som talar för att modernisera begreppsapparaten. I nyare registerförfattningar har begreppet ”annat elektroniskt utlämnande” ersatt utlämnande på medium för automatiserad behandling.

16.2.10 Utnyttjande av digitaliseringens möjligheter

Digg är positiv till att utredningen pekar på att ramverket för nationella grunddata ska följas och håller för sannolikt att informationen placeras inom grunddatadomän fastighets- och geografisk information samtidigt som en delmängd av informationen också kan hanteras inom grunddatadomän företag.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också juristen Mathea Franzén och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit arkitekten Mattias Ekhem.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: