Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg är generellt positiv till utredningens slutbetänkande och delar utredarens uppfattning att digitaliseringen har fått fart och öppnat nya möjligheter att utveckla både mötet med patienter och utbytet av information kopplat till dessa möten.

Digg vill därutöver framföra följande synpunkter:

  • Gemensamma digitala lösningar är en förutsättning för att informationsutbytet ska bli enkelt, säkert och effektivt. Digg vill därför särskilt betona vikten av att hälso- och sjukvårdssektorns digitala infrastruktur samverkar med den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.
  • Digg vill betona vikten av att ett nationellt beslut om hur den digitala lösningen för den samlade patientinformationen ska realiseras fattas innan utvecklingen av densamma påbörjas.

Vad avser övriga delar av betänkandet lämnar Digg det utan kommentarer.

Generella synpunkter

Digg är generellt positiv till innehållet i betänkandet. För att möta samhällsutmaningar och stärka välfärden anser Digg att hela den offentliga förvaltningen behöver samordna och skapa gemensamma lösningar, med digitalisering och ökat utbyte av information som viktiga verktyg för omställning och förnyelse.

5.5.1 Informationskravet ska utökas och tillgången till samlad och digital information ska stärkas

Digg tycker att det är ett bra förslag att informationskravet på vården ska utökas och tillgången till samlad digital information för patienten ska stärkas. Utredningens föreslag om ett krav på att ge patienter digital information på ett samlat sätt i de fall det är relevant för patienten ligger i linje med utvecklingen av den offentliga förvaltningen i stort.

I betänkandet konstateras att det saknas nationellt beslut om hur den digitala lösningen för att realisera den samlade patientinformationen ska genomföras. Det framgår emellertid att Inera under 2020 presenterade en förstudie om sammanhållen planering via 1177 Vårdguiden och att Inera utifrån denna under första halvåret 2022 genomfört en intresseanmälan till regionerna avseende gemensam digital lösning där patienten kan få tillgång till översikt över sin vård och sina kontakter med vården.

I utredningen slås vidare fast att förslaget om att patienten ska få informationen samlat och digitalt innebär behov av att utveckla digitala tjänster och att detta kommer att innebära kostnader för staten. Kostnadsberäkningarna är gjorda utifrån att Ineras tekniska plattform, Nationell tjänsteplattform används.

Utifrån ovanstående resonemang ser Digg en risk att utvecklingen av den önskade nationella digitala tjänsten för att ge patienten tillgång till samlad digital information startar innan det nationella beslutet fattats. Risken är då stor att den situation som i utredningen belyses kopplat till Intygstjänsten vad gäller finansiering och rättslig grund uppstår även för denna tjänst.

Digg vill därför särskilt påtala vikten av att det i beslutet att starta utvecklingen av den nationella digitala tjänsten för att ge patienten tillgång till den samlade digitala informationen tydligt framgår vem som ansvarar tjänsten, hur den långsiktiga finansieringen av tjänsten ska hanteras samt att det finns rättslig grund för denna part att ansvara för tjänsten.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit strateg Daniel Antonsson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: