Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott, SOU-2022:37

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, har inga synpunkter på förslaget.

Generella kommentarer

Digg är positiv till initiativ med syfte att begränsa felaktiga utbetalningar eftersom det är en viktig förutsättning för att kunna bibehålla välfärden.

Digg vill dock poängtera vikten av att i en framtida utformning av processer och rutiner bör digitaliseringens möjligheteter nyttjas fyllt ut. I ett eventuell genomförande bör de strukturer och den infrastruktur som Digg har i uppdrag att upprätta beaktas, bland annat genom regeringsuppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Digg vill betona att de olika aktörerna har ett stort ansvar att möjliggöra för den enskilde att göra rätt genom exempelvis tydlig information och användarvänliga it-tjänster. Det ska vara enkelt att göra rätt.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också jurist Eva-Maria Broberg Lennartsson deltagit. Föredragande har varit specialist Andreas Henningsson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: