Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg tillstyrker Statistiska centralbyråns förslag om en modernisering av ämnes- och statistikområdena i bilagan i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Den officiella statistiken ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning, därför är det viktigt att ändringen kommer till stånd för att skapa bättre förutsättningar för de statistikansvariga myndigheterna att tillgodose samhällets informationsbehov med officiell statistik som är relevant, tillgänglig och tydlig.

Sammantaget innebär resultatet att ämnes- och statistikområdena struktureras om, förtätas och förtydligas. De/n förändring/ar som berör Digg handlar om att nuvarande 23 ämnesområden blir 22 ämnesområden eftersom två tas bort och ett tillkommer Det nya ämnesområdet ”Forskning och det digitala samhället” innehåller ett för Digg välkommet och angeläget nytt statistikområde (12 nya statistikområden införs) ”Det digitala samhället” med statistikansvarig myndighet SCB. Statistiken har tidigare redovisats splittrat under två olika statistikområden ”Näringslivets struktur respektive Levnadsförhållanden”. Digg håller med om att genom det nya statistikområdet kan en mera sammanhållen och ändamålsenlig bild av digitalisering och IT-användning speglas.

Digg instämmer i att en ”lagom avgränsning” av statistikområdet ger en viktig flexibilitet och en framtida möjlighet att anpassa för förändrade informationsbehov. Framför allt inom ett så lättrörligt och föränderligt statistikområde med ett behov av ett internationellt perspektiv som ”Det digitala samhället”.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också Analyschef Magdalena Norlin-Schönfeldt och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit analytiker Niclas Olofsson.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: