En effektivare upphandlingstillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inte något att invända mot de förslag och bedömningar som görs i remissen och som ska träda i kraft 1 februari 2023. Digg välkomnar förslagen gällande förlängd tidsfrist för ansökan om upphandlingsskadeavgift samt möjlighet till upphandlingsskadeavgift för andra överträdelser än enbart otillåtna direktupphandlingar.
Digg har dock synpunkter på förslaget gällande beräknandet av upphandlingsskadeavgift.

Digg anser att förslaget om att Konkurrensverket ska kunna besluta om förelägganden till upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling ska kunna förenas med vite, först om åtgärd inte skett inom två år.

Invändningar mot förslaget

Digg anser att beräkningen av upphandlingsskadeavgift om maximalt 10 % ska ske utifrån den faktiska volymen som köpts från avtalet och inte beräknas utifrån upphandlingens kontraktsvärde. Anledningen till att Digg förespråkar faktisk inköpsvolym är att upphandlingens kontraktsvärde är ett uppskattat värde vilken kan bli såväl lägre som högre än vad som angetts i upphandlingen.

Digg anser att förslaget om att Konkurrensverket ska kunna besluta om förelägganden till upphandlande myndigheter och enheter att besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling ska kunna förenas med vite borde vara steg två i den processen. Digg anser att det är avskräckande nog för en upphandlande myndighet att få ett beslut om tillsyn från Konkurrensverket. Steg ett för Konkurrensverket skulle då vara ett beslut om tillsyn där riktlinjerna för direktupphandling ska vara framtagna och beslutade av upphandlande myndighet inom ett år. Om inte upphandlande myndighet har agerat enligt beslut om tillsyn inom ett år så får Konkurrensverket utge vite till upphandlande myndighet.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också juristen Petra Kanon och upphandlare Melinda Andersson deltagit. Föredragande har varit upphandlare Cathrine Dahlén.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: