Boverkets rapport (SOU 2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg anser att förslaget inte är tillräckligt utrett för att kunna ligga till grund för de föreslagna författningsändringarna.

Diggs synpunkter är sammanfattningsvis:

  • De hinder som redovisas i dagens regelverk är snarare att betrakta som praktiska hinder än rättsliga hinder.
  • Boverket har inte beskrivit hur man har kommit fram till att den föreslagna lösningen går snabbare att implementera än de andra alternativen.
  • Digg uppfattar att förslaget innebär ett avsteg från den nuvarande arkivordningen genom att delar av kommuner och regioners arkivansvar flyttas till staten. Frågor om hur arkivansvar uppstår bör hanteras genom huvudregeln i arkivlagen, och om kommunernas arkivansvar ska flyttas till staten så bör det ske i ett bredare sammanhang och inte genom en sektorslösning för planhandlingar.

Diggs synpunkter

1.2.1 Det finns hinder i dagens regelverk

Boverket anger i avsnittet att det finns hinder i dagens regelverk för att möjliggöra att digitala detaljplaner har originalstatus och kan bevaras med bibehållen funktionalitet. Digg ifrågasätter huruvida de angivna hindren verkligen är rättsliga hinder, utan snarare praktiska utmaningar sett till rättstillämpningen gällande detaljplanebeslut och kommunernas förmåga att arkivera digitala format.

2.1 Boverkets uppdrag

Boverket anger att en av de fyra grundläggande frågorna som behöver lösas är att de digitala planerna ska vara tillgängliga på ett sätt så att den samlade informationen kan användas säkert i offentliga och kommersiella tjänster.

Digg ifrågasätter att tillhandahållande för kommersiella ändamål omfattas av Boverkets regeringsuppdrag. Diggs uppfattning är att staten redan har en lösning för tillhandahållande av digitala planer för kommersiella ändamål genom Lantmäteriets nationella geodataplattform med tillhörande datavärdsskap.

Digg har till uppgift att förvalta och vidareutveckla det nationella ramverket för grunddata. Det nationella ramverket för grunddata syftar till att skapa förutsättningar för säker och effektiv tillgång till grunddata. Ramverket beskriver de egenskaper, principer och riktlinjer som ska tillämpas inom de grunddatadomäner som omfattas av det nationella ramverket. Bland de grunddatadomäner som omfattas av det nationella ramverket för grunddata ingår domänen fastighets- och geografisk information. En av de principer som gäller för nationella grunddata är att nationella grunddata ska stödja ”En uppgift en gång”. Principen innebär att så långt det är möjligt ska nationella grunddata hämtas från primär källa eller datavärd och dubbellagring bör undvikas. Digg vill uppmärksamma att förslaget till lösning inte stämmer överens med principerna i ramverket, då förslaget riskerar att leda till att staten lagrar och tillhandahåller samma informationsmängder från två olika lösningar.

3 Lösningsförslag

Av rapporten framgår att Boverket förordar att staten ska ansvara för ett register för att säkerställa arkivering av detalj-, översikts-, och regionplaner i digital form. Det framgår dock inte av rapporten hur Boverket har kommit fram till att den förordade lösningen är mer effektiv och snabbare än de alternativa lösningarna.

Digg anser att det bör fördjupas och förtydligas varför den föreslagna lösningen är mer ändamålsenlig än de alternativa lösningarna.

Digg anser att utmaningar kring arkivlagen och arkivering av digitala handlingar bör tas fram på ett principiellt plan, med utgångspunkt i arkivlagens huvudregel om hur arkivansvar uppstår. Diggs uppfattning är att den föreslagna lösningen innebär ett avsteg från den nuvarande arkivordningen. Om arkivansvaret ska flyttas från kommunerna till staten, så bör denna fråga utredas i ett bredare sammanhang, och inte med en sektorslösning för planhandlingar.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har arkivarien Eva-Maria Hellblom, chefsjuristen Linn Kempe och juristen Jens Tiensuu deltagit, den sistnämnda som föredragande.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: