Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg är positiv till förslaget att betaltjänstlagens krav på stark kundautentisering även ska omfatta fakturabetalning för att minska risken för bedrägerier. Digg är vidare positiv till att tillsynsansvaret fördelas på ett vis som bättre stämmer överens med tillsynsmyndigheternas övriga tillsynsansvar inom området.

Digg anser att stark kundautentisering bör definieras i relation till Diggs tillitsnivåer som de beskrivs i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation som motsvarande nivå 3 (BankID ligger på tillitsnivå 3). Digg vill också lyfta frågan om att differentiera mellan mindre summor, där det kunde räcka med tillitsnivå 2, och större summor där högre krav kunde ställas på kundautentisering.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, leveransteamledare Lotta Hämäläinen, specialist Eva Sartorius och jurist Louise Wikström deltagit. Föredragande har varit verksamhetsutvecklare Callisto Utriainen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: