Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inget att invända mot betänkandets förslag om den nya myndigheten Totalförsvarsanalys, som föreslås ha uppdrag att utvärdera, analysera och följa upp den samlade svenska civila och militära beredskapen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också, säkerhetschef Chanett Edlund och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetschef Johan Lindberg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: