En ny rymdlag (SOU 2021:91)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg ser positivt på att utredningen lyfter fram data som en strategisk resurs samt på ambitionerna att bidra till ökad digital innovation för positiva samhällseffekter. Detta ligger helt i linje med Diggs instruktion och uppdrag om ökad delning och nyttiggörande av data.

Digg ser även att lagen kan bidra positivt till det nationella och det europeiska rymddatalabbet.

8 Registrering av rymdföremål

Digg vill uppmärksamma att det för enklare användning och vidareutnyttjande av data är av betydelse att register publiceras i ett format som gör informationen lätt att hantera, se vidare i Diggs Vägledning för tillgängliggörande (princip 4).

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit Ulrika Domellöf Mattsson, specialist inom öppna data och datadriven innovation.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: