De allmänna domstolarnas rapportering inom brottmålsförfarandet

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Digg är positiv till förslaget att de allmänna domstolarna ska rapportera avgöranden och andra uppgifter rörande brottmål direkt till Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Digg anser dock att det saknas en mer ingående beskrivning av hur förslaget på hur rapportering ska ske är förenligt med dataskyddsregleringen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. Föredragande har varit juristen Mimmi Hägg.

DNR: Ju2021/04080

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: