Remiss av SOU 2021:71 Riksintressen i hälso- och sjukvården

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg lämnar synpunkter på betänkandet i den del det behandlar riksintressen inom digitaliseringsområdet. Myndigheten är positiv till att ett behov av att precisera riksintressen även inom digitalisering för hälso- och sjukvården har identifierats, men gör bedömningen att Digg inte är den myndighet som bör precisera dessa.

11.2.2 Riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet bestäms och preciseras av regeringen och statliga myndigheter

Digg är positiv till förslagen om en reglering av riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet och att ett av de områden där riksintressen ska preciseras föreslås vara digital infrastruktur. Digg har, bland annat i arbetet med den förvaltnings­gemensamma infrastrukturen för informationsutbyte (Ena), konstaterat att nationella och förvaltningsövergripande principer och riktlinjer är av största vikt för en effektiv och ändamålsenlig digitalisering.

Enligt vår bedömning är dock Digg inte en lämplig myndighet för precisering av riksintressen på digitaliserings­området vid beslut som rör enbart vårdinfrastruktur. Vi anser i stället att en ordning där Digg preciserar nationella, förvaltnings­gemensamma och sektorsövergripande intressen avseende digitalisering och en sektorsmyndighet ansvarar för riksintressen inom respektive sektor bör tillämpas. Sektorsmyndigheten ska ha i uppgift att säkerställa att riksintressen inom sektorn ligger i linje med överordnande förvaltningsgemensamma intressen. Ansvarig sektorsmyndighet bör, i enlighet med betänkandet, utses av regeringen.

Digg lämnar i övrigt utredningen och förslagen utan kommentarer.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist Linn Kempe, senior rådgivare Monica Grahn, strateg Daniel Antonsson och leveransledare Viktoria Hagelstedt deltagit. Föredragande har varit strateg Jan Bergdahl.

DNR: S2021/06163

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: