Enklare regelverk för mikro-företagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg väljer att enbart kommentera delar av utredningens betänkande som har betydelse i digitaliseringshänseende.

  • Digg anser att utredningens förslag till definition av elektronisk handling bör utgå. Istället bör enbart begreppet elektronisk handling användas.
  • Digg vill understryka att det är viktigt att modernisering av regelverk i syfte att använda ny teknik bör ske på ett samordnat och sammanhållet vis om sådan översyn ska genomföras av flera olika statliga myndigheter. Genom en samordning av sådan utveckling kan fragmenterad utveckling på området undvikas och stora vinster ur digitaliseringshänseende kan göras, t.ex. avseende formkrav och begrepp på området. Detta kan åstadkommas med vägledning eller checklista som myndigheterna kan utgå ifrån i sitt arbete.

1 Författningsförslag

1.6 Förslag till lag om ändring i bokföringslagen
1.9 Förslag till lag om ändring i lagen om kommunal bokföring och redovisning

Digg är i grunden positiv att begreppen på området för digital informationshantering ensas och att daterade begrepp som mikroskrift m.m. ersätts och fasas ut. Vidare får det anses att utredningens val av begrepp, elektronisk handling, är att föredra framför begreppet upptagning. Detta eftersom begreppet i sig är enklare att förstå och för att det redan används i lagstiftning som offentlighets- och sekretesslagen och aktiebolagslagen. Begreppet elektronisk handling får vidare anses vara etablerat som begrepp på handlingsoffentlighetens område, jfr. SOU 2010:4 s. 362.

Digg avstyrker dock förslagen att begreppet elektronisk handling i princip ska få en definition i lagen om kommunal bokföring och redovisning samt bokföringslagen. Även om utredningen i och för sig har gjort en korrekt definition av begreppet utifrån hur det normalt ska förstås, så framstår det inte som logiskt ur ett lagstiftningsperspektiv att begreppet elektronisk handling ska definieras i dessa lagar. En definition – om den ska finnas – bör snarast finnas antingen i tryckfrihetsförordningen eller i den till området mer närliggande offentlighets- och sekretesslagen (där begreppet elektronisk handling redan finns utan definition). Detta för att skapa tydlighet och en sammanhållen begreppshantering på området för digital informationshantering. Definitionen bör därför tas bort ur utredningens förslag och enbart begreppet elektronisk handling kvarstå.

2 Övriga förslag

5.8.1 Myndigheter ska ha en plan för hur de ska arbeta med regelförenkling

Digg har inga synpunkter på förslagen i sig men vill understryka vikten av att den utveckling som sker på området för regelförenkling görs på ett samordnat vis i syfte att undvika fragmenterad lagstiftning på området som har betydelse för digitalisering. Detta är viktigt inte minst på det område som rör modernisering av regelverk för att anpassa till ny teknik.

Om regelförenklingsarbete ska utföras av myndigheter krävs att de har en tydlig vägledning att utgå från, som exempelvis avser begrepp och hindrande formkrav. Detta i syfte att skapa en sammanhållen utveckling av regelverk i digitaliseringshänseende.

Som exempel på liknande metoder kan nämnas att flera EU-länder och även Norge (Hur Norge arbetat med checklistor, för att utvärdera ny lagstiftning utifrån ett digitaliseringsperspektiv Länk till annan webbplats.) har arbetat fram så kallade checklistor för att utvärdera ny lagstiftning utifrån ett digitaliseringsperspektiv. Liknande underlag i Sverige skulle med stor sannolikhet underlätta för den som har att utvärdera, granska eller bereda regeländringar på området, samt åstadkomma en sammanhållen hantering även avseende begrepp och formkrav.

5.8.2 Myndigheter ska ha en handläggnings- och kvalitetsgaranti för sin verksamhet

Digg har inga synpunkter på förslagen i sig men vill här understryka att digitalisering av ärendehandläggning – både i kontakten med enskilda men också myndighetens interna system – utgör viktiga delar av förenklingen. Det är därför viktigt att regeringen fortsatt styr myndigheterna för dessa syften, exempelvis de förvaltningsgemensamma initiativen för digitalisering avseende ökat informationsutbyte vilka kan bidra till att förenkla företagens uppgiftslämnarbörda. Som exempel på detta kan nämnas det uppdrag som regeringen gett Digg och ett flertal antal andra myndigheter att fortsätta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte (I2022/00102).

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Mathea Franzén.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: