Energimarknadsinspektionens rapport Digital inlämning av uppgifter

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg är positiv till förslagens syfte att göra det möjligt att lämna in handlingar i digital form. Digg ställer sig emellertid tveksam till användningen av ordet ”verifierats” på det sätt som föreslås och vill även påpeka att vissa av definitionerna i rapporten inte stämmer överens med definitionerna i eIDAS-förordningen ([EU] nr 910/2014). Vidare saknar Digg ett resonemang om varför vissa bestyrkta kopior av elektroniska handlingar behövs samt önskar påminna om att det är viktigt att e-tjänster som omfattas av eIDAS-förordningen lever upp till förordningens krav på ömsesidigt erkännande av e-legitimationer.

Övergripande synpunkt

Digg är positiv till förslagens syfte att förenkla och effektivisera för företagen genom att göra aktuella bestämmelser om formkrav teknikneutrala och på så sätt göra det möjligt att lämna in handlingar i digital form.

Författningsförslag

I 16 § andra stycket förslaget på ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet och 6 § tredje stycket förslaget till ändring i naturgasförordningen (2006:1043) föreskrivs att med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av förordningarna ett elektroniskt dokument som har verifierats med en elektronisk underskrift.

Digg ställer sig tveksam till användningen av ordet ”verifierats” på det sätt som föreslås, eftersom det riskerar att leda till oklarheter om vad som avses. Rapporten kan tolkas som att det är innehåll i, och utställare av, ett elektroniskt dokument som ska verifieras (s. 31). Såvitt Digg förstår rapporten kan syftet med bestyrkta kopior skilja sig åt mellan olika nu aktuella handlingar (jfr. årsrapporter och revisorsintyg samt fastighetsförteckningar) men Digg uppfattar det inte som att syftet är att verifiera utställaren av originalhandlingen. För det fall bestyrka kopior fyller ett syfte (se avsnitt 2.2 Vad vi vill uppnå, i detta remissvar) tror Digg inte att ordet ”verifierats” behövs i de föreslagna bestämmelserna och föreslår istället följande skrivning:

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna förordning ett elektroniskt dokument som har skrivits under med en elektronisk underskrift.

1.2 Definitioner

Digg vill påpeka att det i EU-förordningen (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (eIDAS-förordningen) finns legaldefinitioner av elektronisk underskrift (artikel 3.10) och elektroniskt dokument (artikel 3.35).

De definitioner som används i rapporten stämmer inte överens med definitionerna i eIDAS-förordningen. För det fall avsikten är att i de föreslagna förordningarna frångå definitionerna i eIDAS-förordningen bör det enligt Diggs uppfattning framgå av respektive förordning genom att elektroniskt dokument och elektronisk underskrift definieras särskilt. Om detta inte framgår av respektive förordning ska definitionerna i eIDAS-förordningen tillämpas.

2.2 Vad vi vill uppnå

Enligt rapporten anser Energimarknadsinspektionen (Ei) att det finns ett behov att ha kvar kravet på underskrifter och bestyrkt kopia i redovisningsförordningarna för elnäts-, naturgas- och fjärrvärmeföretag. Digg saknar dock ett resonemang kring varför bestyrkta kopior behövs för det fall alla handlingar lämnas in elektroniskt och är underskrivna eller stämplade elektroniskt, eftersom det förefaller onödigt att begära bestyrkta kopior av sådana handlingar.

5.5 Rättsliga förutsättningar

I rapporten konstateras att förslaget stämmer överens med de skyldigheter Ei har enligt eIDAS-förordningen. Detta mot bakgrund av att syftet med förordningen är att se till att säker elektronisk identifiering och autentisering för åtkomst till gränsöverskridande nättjänster som erbjuds av medlemsstaterna är möjlig.

Digg vill dock påpeka att eIDAS-förordningen innehåller bestämmelser om ömsesidigt erkännande av e-legitimationer mellan medlemsstaterna. Av rapporten framgår att Ei tillhandahåller en e-tjänst för vilken BankID kan används. Det kan vara så att den aktuella e-tjänsten är en sådan nättjänst som omfattas av artikel 6 i eIDAS-förordningen vilket i så fall innebär att Ei för e-tjänsten även måste erkänna anmälda (notifierade) e-legitimationer från andra medlemsstater. Nättjänster som omfattas av artikel 6 i förordningen ska enligt 1 a § lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering anslutas till den svenska förbindelsepunkten (noden) för inkommande gränsöverskridande elektronisk identifiering. Även om de aktuella förslagen i sig stämmer överens med kraven i eIDAS-förordningen är det viktigt att även e-tjänsten lever upp till förordningens krav.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också leveransområdeschefen Mats Snäll, strategen Roger Fagerud och chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit juristen Philip Levin.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: