Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serverings-förordningarna

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Generella synpunkter

Digg stödjer att förslaget begränsar eventuella smittskyddsåtgärder med covidbevis till att endast omfatta vaccinationsbevis och inte s.k. testbevis eller tillfrisknandebevis. Vaccinationsbevis är, ur ett användarperspektiv och med aspekten att verksamhetsansvariga ska kontrollera bevisens innehåll, den enklaste bevisformen att tillämpa. Den är dessutom mest lämpad ur ett tekniskt verifierings- och driftsäkerhetsperspektiv.

Synpunkter i detalj

8.1 Vilka berörs av förslagen samt 8.5 Konsekvenser för staten

I konsekvensavsnittet, närmare bestämt i 8.1 Vilka berörs av förslagen samt i 8.5 Konsekvenser för staten, anges hur det allmänna berörs och vilka statliga aktörer som får konsekvenser av förslagen. De myndigheter som räknas upp omfattar inte Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

I och med att Digg har ett förlängt uppdrag att dels ta fram en offentlig verifieringslösning och förvalta denna samt att ge stöd och support åt mjukvarutvecklare av verifieringslösningar samt support för användningen av den offentliga verifieringslösningen, så får även Digg konsekvenser av förslagen om de genomförs.

De främsta konsekvenserna blir att en ökad användning av betydligt fler, varav flera kommer att vara ovana att hantera inpassager till verksamheter, ger ett betydligt större behov av support. Behoven och önskemålen om mer specifika utvecklingsinsatser av funktioner kommer också att öka vilket sätter större krav på information, kommunikation, utveckling och förvaltning hos myndigheten.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Linn Kempe deltagit. Föredragande har varit leveransområdeschefen Mats Snäll.

DNR S2021/07875

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: