Remissvar: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Sammanfattning

Digg har inget att invända mot de föreslagna revideringarna i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser.

Generella synpunkter

Digg anser särskilt att de allmänna rådens införande är en tydlig förbättring. De ökar förståelsen för vad som efterfrågas och på vilket sätt som det som efterfrågas ska redovisas.

Digg ser även positivt på att fokuset i redovisningen ökar på att de åtgärder som tas fram i RSA-arbetet faktiskt genomförs och ger ett resultat.

Särskilda reflektioner

Digg har i arbetet med remissen ombetts att ge våra reflektioner på tre särskilda frågeställningar.

Är de förklaringar av begrepp som ges i §3 tydliga och användbara?

Ja förklaringarna av begreppen är tydliga och användbara.

- Framgår förväntningarna på länsstyrelsernas redovisning utifrån det geografiska ansvarsområdet tydligt?

Digg har ingen åsikt om de förväntningar som ställs på länsstyrelserna i skrivningarna i den föreslagna revideringen.

- Framgår förväntningarna på hur länsstyrelserna ska redovisa utifrån kommunernas RSA:er tydligt?

Digg har ingen åsikt om hur länsstyrelserna ska redovisa utifrån kommunernas RSA:er i skrivningarna i den föreslagna revideringen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Anna Eriksson. I den slutliga handläggningen har också säkerhetschef Chanett Edlund deltagit. Föredragande har varit biträdande säkerhetschef Johan Lindberg.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: