Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar

Myndigheten för digital förvaltning (Digg), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig, lämnar följande synpunkter.

Generella synpunkter

Regeringen har som mål att Sverige ska vara en ledande datadelningsnation inom AI och digital innovation, i strategin för ökad tillgång av data (Dnr I2021/02739). Syftet är att stärka välfärden, konkurrenskraften och ett hållbart samhälle. För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter behövs en helhetssyn på informationshantering och en ökad proaktivitet.

Digg vill med grund i det ovan nämnda, särskilt påtala vikten av att offentliga organisationer, redan från det att data skapas, behöver ha en beredskap för att hantera, bevara och tillgängliggöra data. Data är en gemensam resurs.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Anna Eriksson. Föredragande har varit leveransledare Monica Grahn.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Publicerad: